ЗА ГИМНАЗИЯТА

Софийска гимназия по хлебни и сладкарски технологии е единственото в България специализирано училище с дългогодишни традиции в подготовката на кадри за хлебната и сладкарска индустрия. Тя е основана през 1954 г. като Техникум по хлебопроизводствен профил. От 1973 г. в техникума се изучава и сладкарство, а през 1975 г. е създадена първата работилница по сладкарство. През април 2003 г. Техникум по хлебни и сладкарски технологии приема името Софийска гимназия по хлебни и сладкарски технологии.

В гимназията се обучават ученици в дневна форма на обучение след завършен VII и VIII клас.

Училището разполага с четири работилници, оборудвани с професионални машини, уреди и пособия, два компютърни кабинета, библиотека. Осигурено е медицинско обслужване и охрана.

Гимназията поддържа активни връзки с Федерацията на хлебопроизводителите и сладкарите в България (ФХСБ), Браншова камара на индустриалните хлебопроизводители и сладкари в България (БКИХСБ), хлебозаводи, частни фирми и др.. Съвместно се организират представяния на нови продукти за хлебната и сладкарска промишленост. 

Умението и способността на педагогическия колектив да изгради отговорно и сериозно отношение към избраната професия, да създаде трудови навици и умения за работа в динамична среда, са предимствата на нашето училище. Това ни кара да се гордеем, защото обучаваните от нас специалисти не само усвояват една търсена и печеливша професия, но получават и възможност да се реализират успешно, а това им дава самочувствие и удовлетворение.

От години гимназията работи по международни проекти, което дава възможност на нашите възпитаниците да усъвършенстват своите знания и умения, и ги прави конкурентноспособни не само у нас, но и в чужбина. Проведените производствени практики в чужбина доказват високото професионално ниво на нашите ученици. Отреждат им водещи позиции, наравно със страни като Дания и Германия, с традиции в хлебопекарството и сладкарството.

Учениците, завършили Софийска гимназия по хлебни и сладкарски технологии могат да намерят добра реализация или да продължат образованието си във ВУЗ.