През учебната 2017/2018 г. започна реализирането на двугодишен проект
„Стъпка по стъпка към единно бъдеще“ финансиран от ЦОИДУЕМ.

Дейностите в които участваха учениците бяха:

♦ Подобряване на образователните резултати
на учениците от етническите малцинства по природни науки
с ръководител Вера Иванова

 

♦ Подобряване на образователните резултати
на учениците от етническите малцинства по математика
с ръководител Елена Тошкова

 

♦ Овладяване на българския книжовен език
с ръководители Рени Гигова и Красимира Найденова

 

♦ Осъществяване на извънкласни и извънучилищни дейности
със съдържателни елементи на интеркултурно образование
с ръководител Боряна Райкова

 

♦ Допълнителна работа с ученици от етническите малцинства и застрашени
от отпадане и/или преждевременно напускане на училище
с ръководител Николина Асенова