ПРЕДСТАВЯМЕ ВИ СПИСЪК С УСЛУГИТЕ ПРЕДОСТАВЯНИ
ОТ ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ ИНСТИТУЦИИ

  1. Издаване на диплома за средно образование – 
   IZDAVANE NA DIPLOMA ZA SREDNO OBRAZOVANIE 
  2. Издаване на европейско приложение към дипломата за средно образование и заявление за издаването му (влиза в сила от учебната 2021/2022 година) – 
   IZDAVANE NA EVROP PRILOJ KUM DIPLOMA ZA SREDNO
   OBRAZOVANIE
    
  3. Издаване на служебна бележка за подадено заявление за допускане до държавни зрелостни изпити – 
   IZDAVANE NA SL_BEL ZA PODADENO ZAQVLENIE ZA DOPUSKANE DO DYRJAVEN IZPIT
  4. Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити – IZDAVANE NA SL_BEL ZA DOPUSKANE DO DZI 
  5. Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи – 
   IZDAVANE NA DUBLIKAT ZA ZAVYRSHEN KLAS ETAP I STEPEN NA OBRAZOVANIE 
  6. Издаване на Удостоверения за професионално обучение и Свидетелства за професионална квалификация – 
   IZDAVANE NA UDOSTOVERENIQ ZA PROFESIONALNO OBUCHENIE I KVALIFIKACIQ 
  7. Издаване на европейско приложение на свидетелство за професионална квалификация(влиза в сила от учебната 2021/2022 учебна година) – 
   IZDAVANE NA EVROPEJSKO PRILOVENIE NA SVIDET ZA PROF KVALIFIKACIQ
    
  8. Издаване на Удостоверенияза валидиране на професионална квалификация по част от професия и Свидетелства за валидиране на професионална квалификация – IZDAVANE NA UDOSTOVERENIQ ZA VALIDIRANE