Правилникът на Софийска гимназия по хлебни и сладкарски технологии
се утвърждава в началото на всяка учебна година на педагогически съвет.