Контрол на качеството и безопасност на храни и напитки

Професия 541060 Техник-технолог по качеството на храни и напитки

Специалност:

5410601 Контрол на качеството и безопасност на храни и напитки – III степен на професионална квалификация;

Основен приоритет на хранително-вкусовата промишленост е производството на качествени и безопасни храни и напитки.

По време на обучението учениците усвояват знания, умения и професионални компетенции относно технологичните процеси при производството на всички видове храни и напитки; принципите и методите за контрол на качеството и безопасността; санитарно-хигиенните изисквания; организацията на дейностите по мониторинга и контрола върху производството и търговията.

Завършващите специалността могат да работят като средни специалисти, осъществяващи контрол на хранителната безопасност и качеството във всички видове предприятия за храни и напитки, в търговската мрежа, в  лаборатории, в различни структури на Българската агенция по безопасност на храните.