Малък и среден бизнес

Професия: 345050 Сътрудник в малък и среден бизнес

Специалност:

3450501 Малък и среден бизнес – II степен на професионална квалификация;

Сътрудникът в малкия и среден бизнес подпомага предприемача при рационалното използване на материалните, финансови и човешките ресурси за постигане на поставените цели на фирмата.

Обучението съответства на нарасналото търсене на специалисти, които наред с икономически знания, притежават умения и компетенции в областта на правото, маркетинга и проучване на пазара, предприемачество, бизнес комуникации, стокознание и счетоводство, организация на офиса и водене на делова кореспонденция, икономическа информатика, електронна търговия и др.

Сътрудникът в малкия и среден бизнес съвместява различни по характер дейности във фирмата като организация на човешките ресурси, съдействие при осъществяване на производство и продажби, водене на отчетност, административно обслужване, работи с офис техника, борави с нормативни документи, счетоводни и статистически формуляри, попълва фирмени бланки, изготвя каталози и рекламни материали и др.