Мерки за повишаване качеството на образованието

                      СОФИЙСКА ГИМНАЗИЯ ПО ХЛЕБНИ И СЛАДКАРСКИ ТЕХНОЛОГИИ

                   Директор 02/822 10 96   Зам. директор 02/929 05 83   тел./факс  02/920 07 03     e-mail  sghst@abv.bg

МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО

за

учебната 2022/23 г.

 

Политиката за качество е основа за постигане на стратегическите цели на СГХСТ. Повишаването на качеството на образованието е непрекъснат и динамичен процес. Професионалната гимназия възприема политиката по качество като реализиране на целенасочени и последователни проактивни дейности за постоянно подобряване на качеството на предлаганото общообразователно и професионално образование и обучение, ориентирането му към пазара на труда и удовлетворяване на потребностите и очакванията на отделната личност и обществото. Организацията и управлението на образователно-възпитателният процес в СГХСТ се основава на планиране, анализ и оценка. Чрез постоянен мoнитopинг се усъвършенства и се внасят подобрения, така че да се гарантира осигуряването на обучение, възпитание и социализация на всеки ученик, както и изграждането на мотивация и увереност в собствените мy възможности.

 

Основни цели на политиката за качество:

 • Повишаване на успеваемостта на учениците;
 • Създаване на условия за високо качество и ефективност на общообразователната и професионалната подготовка, съобразена със Закона за предучилищното и училищното образование, Закона за професионално образование и обучение и Държавните образователни стандарти за придобиване на квалификации по професии;
 • Формиране на образователен продукт, съответстващ на изискванията на работодатели, ученици и други заинтересовани страни, в съответствие с изискванията на приложимите нормативни актове, създадени от законодателен орган или от друг овластен орган.
 • Повишаване на удовлетвореността на заинтересованите страни;
 • Осигуряване на конкурентно предимство на завършващите СГХСТ на пазара на труда;
 • Подобряване условията за придобиване на умения, нужни в информационното общество – обучение в информационни и комуникационни технологии /компютърни знания и умения/ и чуждоезикова подготовка;
 • Формиране на нагласи за повишаване квалификацията чрез учене през целия живот;
 • STEM и STEAM ориентиране и модернизиране на организацията на учебно- възпитателния процес;
 • Модернизация на материално-техническата база;
 • Създаване на позитивна образователна среда;
 • Издигане и утвърждаване престижа на училището чрез повишаване качеството на учебно-възпитателната работа и осигуряване на условия за личностната изява на учениците;

 

Принципи за повишаване качеството на образованието:

Качеството на образованието се осигурява при спазване на следните принципи:

 • Законосъобразност при реализиране на дейностите;
 • Равен достъп до качествено образование и приобщаване на всеки ученик, ориентираност към интересите, индивидуалните възможности и мотивацията на ученика;
 • Целенасоченост към постигане на високи резултати в процеса на образование и професионално обучение и следване на иновативни тенденции;
 • Ориентираност на образованието и обучението към изискванията и потребностите на пазара на труда и тенденциите в световен мащаб;
 • Непрекъснатост, прозрачност и демократичност в процеса за повишаване на качеството на работата в институцията;
 • Ефективно разпределяне, използване и управление на ресурсите;
 • Aвтoнoмия и самoуправление;
 • Ангажираност, сътрудничество и социален диалог между всички участници в процеса на образованието и обучението;
 • Удовлетвореност на участниците в процеса на обучението и на другите заинтересовани лица.
 • Приемственост на политиките и постиженията, прилагане на добри педагогически практики;
 • Лидерство и разпределяне на отговорности за постигане на целите на институцията;

 

Качеството на образованието предполага изпълнение на политики и дейности, насочени към подобряване на образователните резултати на учениците и управление на процеса на развитие на училището.

За постигане на по-високо качество на обучението, възпитанието и социализацията е необходимо разработване и приемане на политики и дейности, с конкретни мерки за:

 • подобряване на процеса на преподаване чрез непрекъснато повишаване на професионалните умения и компетентности педагогическите специалисти;
 • оптимизиране на вътрешната система за оценяване постиженията на учениците;
 • отчитане на индивидуалния напредък на всеки ученик;
 • приобщаване на ученици със специални образователни потребности и/или в риск;
 • мотивиране и задържане на ученици и превенция на отпадането;
 • взаимодействие между участниците в образователния процес;
 • ефективно управление на човешките, материални и финансови ресурси;
 • непрекъснато взаимодействие със заинтересованите страни и др.

 

Мерки за повишаване на качеството на предоставяното образование в СГХСТ

 

МЕРКИ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПРОПУСКИТЕ ПРЕЗ НАСТОЯЩАТА УЧЕБНА ГОДИНА:

Образователен процес

Показатели Дейности Доказателствен материал (документи на

училището)

1. Осигуряване на качествено и ефективно обучение Планиране на балансиран прием, разширяване на приема с търсени на пазара профили и професии.

Оптимизиране на училищните учебни планове.

Планиране, организация и провеждане на урок, самоподготовка, занимания по интереси,     учебна/производствена практика.

Използване на методи, подходи и техники на преподаване в зависимост от учебния предмет, целите, задачите и конкретните дейности, съобразени с възрастта, равнището на подготовка на учениците и съвременните тенденции в педагогиката.

Подготовка и използване на ИКТ, дидактически материали, помагала и др.

Представяне на педагогическото майсторство на учителя: предшестващ опит, уменията да планира, организира и управлява процеса на обучение, както и да измерва и обективно да оценява резултатите на учениците.

Прилагане на диференциран подход за обучение с цел подпомагане на ефективно учене според индивидуалните различия и способности на учениците (различни когнитивни силни и слаби страни, различна степен на интелектуални възможности); различни личностни и емоционални характеристики; различен стил на учене; различна степен на мотивация и интереси.

Поставяне на ученика в активна позиция по отношения на усвояването на нови знания и практическа приложимост на преподавания материал и мотивиране на учениците за по-отговорно отношение към учебния процес.

Подобряване на теоретичните познания на учениците и увеличаване на практическите упражнения.

Възлагане на повече самостоятелни задачи в час.

Стимулиране на познавателната активност и самостоятелност на учениците чрез поставянето им на повече задачи, водещи до преход от запаметяване и възпроизвеждане, към осмисляне и практическа реализация на задачите.

Засилване делът на индивидуалната работа, съобразена с установени пропуски;

Задаване на домашна работа по степен на трудност.

Извършване на индивидуални, допълнителни и компенсиращи дейности с ученици, които имат обучителни трудности.

Фокус върху проектно-базирано обучение и формиране на ключови компетентности.

Обмен на добри практики.

Провеждане на комбинирани уроци във всички изучавани специалности.

Включване на учениците в разнообразни и желани занимания по интереси.

Заповеди за утвърждаване и за реализиране на училищен  и държавен план-прием.

Училищен учебен план.

Дневно разписание (начало на    учебния ден,

продължителност на часовете и на почивките между тях) и седмично учебно разписание.

Планове на уроци, занимания по интереси, учебна/производствена практика.

Програма за занимания по интереси.

График на консултации по учебни предмети, които се провеждат извън редовните учебни часове, утвърден със заповед.

Констативни протоколи от осъществен контрол от директор, заместник- директор, РУО.

Доклади от инспекции на НИО

2. Установяване и измерване на постигнатите

образователни резултати, нивото на подготвеност и напредъка на учениците

Осъществяване на всеки етап от процеса на училищното образование на ефективна обратна връзка за постигнатите резултати, за отношението на учениците към формите и методите на преподаване, за техните нагласи и мотивация.

а) отчитане и анализиране на текущи, срочни и годишни оценки по учебен предмет или            модул от общообразователната, разширената, профилираната, специализираната и/или професионалната подготовка;

б) съпоставяне с резултатите от външни оценявания, ДЗИ, задължителни държавни изпити за придобиване на професионална квалификация;

в) анализиране на резултатите от участие в конкурси, състезания и др.

Проследяване и анализиране на нивото на формиране на основните ключови компетентности у учениците.

Използване на различни видове и форми на оценяване.

Прозрачност и обективност в процеса на оценяване на резултатите от обучението на учениците.

Мотивиране            на учениците, поощряване на напредъка и постиженията им.

Електронният дневник на паралелките.

Лични картони на учениците.

Резултати от контролни и класни работи, срочни и годишни оценки.

Анализи на резултати от участие на ученици в НВО, ДЗИ, ЗДИППК, както и от състезания и олимпиади.

Доклади от инспекции на НИО.

3. Взаимодействие м/у факторите и условията, от които зависи личностно развитие на учениците Осигуряване на обща подкрепа: превенция на обучителните трудности и ранно идентифициране на учениците в риск чрез проучване и оценка на потребностите и интересите им, откриване и предотвратяване на причините, които биха довели до отпадане от училище.

Осигуряване на допълнителна подкрепа, вкл. чрез откриване и проследяване на развитието на ученици със СОП, в риск, с хронични заболявания и с изявени дарби и създаване на условия за тяхната изява на училищно и извънучилищно ниво.

Развитие на умения за учене у учениците.

Развиване на умения за самооценка, самокритичност и самоусъвършенстване.

Развиване на умения за работа в екип

в процеса на взаимодействие.

Годишен план за дейността на училището.

План за квалификационна дейност.

Правилник за дейността на училището.

Правила/Правилник за дейността на ученическото самоуправление

Програма за работа с родители.

4. Възпитание и социализация в образователния процес Изграждане на позитивен организационен климат.

Утвърждаване на позитивна дисциплина.

Изграждане и поддържане на училищна организационна култура чрез институционални политики в подкрепа на гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование.

Формиране на социални и граждански компетентности чрез урок, самоподготовка, занимания по интереси.

Насочване към участие в развитието на училищната общност (форми на ученическо самоуправление (ученически съвети), доброволчество и др.).

Организиране и провеждане на дейности по превенция, интервенция и компенсиране на тормоза и насилието.

Подкрепа на процеса на взаимодействие с други институции с цел формиране на умения за подкрепа на устойчивото развитие.

Измерване ефективността от прилагането на мерки и санкции на учениците.

Стратегия за развитие на училището с план за действие и финансиране.

Програма за гражданско, здравно, екологично                   и

интеркултурно образование.

Правила за работата на ученическия съвет на ниво паралелка, клас, училище.

Етичен кодекс на училищната общност. Правила за поведение на класа.

План за превенция и интервенция на насилието и тормоза.

5. Изпълнение на планираните дейности по обхващане, включване и предотвратяване на отпадането от образователната система на ученици в задължителна училищна възраст Непрекъснатост на процеса на отчитане на отсъствията, вкл. по уважителни причини, анализ и информиране на родителите, отдел

„Закрила на детето“, дирекция „Социално подпомагане“, своевременно установяване на причините за отсъствия.

Системно взаимодействие с ангажираните институции и с родителите с цел мотивирането им за осигуряване на трайното присъствие на ученика в образователната институция.

Организиране и провеждане на дейности по превенция на отпадането, интервенция и компенсиране на отпадането от училище.

Подкрепа на процесите на обхващане и реинтегриране на отпаднали от образователната система ученици.

Програма за превенция на ранното напускане на училище.

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на учениците от уязвими групи.

Правила за условия и ред за получаване на стипендии от учениците.

6. Удовлетвореност на участниците         в образователния процес от постигнатите резултати и участие в набелязването на политики за подобряването им. Установяване удовлетвореността на учениците от предлаганото качество на образователния процес.

Установяване удовлетвореността на педагогическите специалисти от предлаганото качество на образователния процес.

Установяване удовлетвореността на родителите от предлаганото качество на образователния процес.

Установяване удовлетвореността на заинтересованите страни, вкл. партньорски работодателски организации от предлаганото качество на образователния процес.

Анкетни карти, въпросници.

Протоколи от заседания на Педагогическия съвет.

 

Управление на институцията

 

Показатели Дейности Доказателствен  материал (документи на

училището)

1.Устойчиво развитие на гимназията Автономия при определяне на:

а) политики и на стратегически и оперативни цели за развитие на училището;

б) устройството и дейността на институцията;

в) профилите и професиите, както и учебните планове;

г) разпределяне на учебната програма в зависимост от потребностите на учениците;

д) определят учебните предмети и да разработват учебните програми

организацията, методите и средствата на обучение за осигуряване на качествено образование;

е) символи и ритуали в съответствие с принципите на националната идентичност и култура;

ж) представително, униформено и работно облекло и други отличителни знаци;

з) участието в национални и международни програми и проекти, подпомагащи дейности в областта на образованието.

Стратегия за развитие на  училището и план за действие и финансиране.

Отчет за изпълнението на Стратегията и плана.

 

2. Ефективно и ефикасно управление на човешките и финансови ресурси Управление на човешките ресурси:

а) система за подбор и мотивация на персонала;

б) система за повишаване на професионалната компетентност на персонала;

в) насърчаване на постиженията и извеждане на добър педагогически опит;

г) информационна осигуреност и  регламентиране на дейността;

д) изграждане на постоянни и временни училищни комисии за планиране и организация на основните направления в

дейността на училището;

е) разработена система от критерии и

показатели за оценка на дейността на

педагогическите специалисти, обвързана с резултатите и постиженията;

ж) работно време, почивки и отпуски.

Управление на финансовите ресурси:

а) планиране на бюджета съобразно

целите на Стратегията за развитие на

училището;

б) изградена система за финансово

управление и контрол;

в) спазване на принципите за

законосъобразност,            добро финансово

управление, публичност, прозрачност,

реалност, пълнота, контрол и др.;

г) осигуряване на допълнителни средства за развитие на училището (програми и проекти)

Стратегия за  развитие на училището и план за действие и финансиране. Правилник за дейността на училището.

Длъжностно разписание на персонала.

СФУК.

Утвърден бюджет и отчети за изпълнението му.

Вътрешни правила за работна заплата.

Годишния план за дейността на училището, в т.ч. и План за квалификационната дейност.

План за дейността на Педагогическия съвет.

3. Изграждане на безопасна и достъпна физическа среда и обновяване и обогатяване на материално-техническата база

 

Управление на материално-техническите ресурси и осигуряване на:

а) обновяване и модернизиране на материално-техническата база;

б) здравословни и безопасни условия на обучение и труд;

в) функционална, достъпна и сигурна среда;

г) съвременни интерактивни, информационни и комуникационни технологии и устройства за модерен образователен процес (компютри, проектори и др.).

Управление на електронните и информационни ресурси:

а) електронни уроци;

б) електронен дневник;

в) електронно седмично разписание и др.

Стратегия за развитие на училището с план за дейности и финансиране.

Правилник за дейността на училището.

Правилник за ЗБУТ.

Досие за пожарна безопасност.

Правилник за документооборота.

Правила за работа с информационни системи и технологии.

Правила за организация на пропускателния режим.

4. Формиране на организационна култура

 

Подкрепа за съхранение на институционалните ценности и традиции.

Изграждане на системата от символи и

ритуали.

Приемане и прилагане на Етичен

кодекс на училищната общност.

Измерване ефективността от

прилагането на мерки и дейности за превенция и интервенция при тормоз и насилие.

Осигуряване на публичност и прозрачност на дейността на училището. Популяризиране дейността на училището на общински, областни, национални и международни форуми и в медийното пространство.

Подкрепа на инициативността и творческата активност на работниците и служителите.

Подобряване на уменията на работещите в училището за адекватна реакция при предотвратяване на случаи на насилие на агресия и насилие в училищна среда.

Изработване и приемане на правила за

предотвратяване и решаване на конфликти.

Етичен кодекс на училищната общност
5.Взаимодействие между участниците  в образователния процес Създаване на благоприятна и толерантна атмосфера на общуване, доверие и взаимопомощ.

Взаимодействие с родителите.

Активно взаимодействие на всички заинтересовани страни (финансиращ орган, фирма за практика/предприятие, РУО, др.).

Реализиране на съвместни проекти с партниращи организации.

Ефективно работещ обществен съвет.

Лидерство.

Делегиране   на    отговорности    за

изпълнение на дейности и постигане на целите на институцията.

Годишен план за дейността на училището.

Правилник за дейността на училището.

Програма за работа с родители.

6. Удовлетвореност от стила на управление Установяване удовлетвореността на учениците от управлението на институцията.

Установяване удовлетвореността на педагогическите специалисти от управлението на институцията.

Установяване удовлетвореността на родителите от управлението на институцията.

Установяване удовлетвореността на заинтересованите страни, вкл.

партньорски работодателски организации от управлението на институцията.

Анкетни карти, въпросници.

 

Дейности за мониторинг и контрол на педагогическия процес в СГХСТ

 1. Проверка на дневници, тематични разпределения и задължителна документация.
 2. Отчетна и финансова документация.
 3. Сведения за спазване организацията на учебния ден, присъстващи ученици.
 4. Контрол по отношение на качеството на педагогическата дейност, организацията на работата в учебните часове и постиженията на учениците.

 

Индикатори за успех

 1. Постигнати резултати на ученици
 • Повишаване на общия успех на учениците;
 • Резултати от ДЗИ и ЗДИППК;
 • Заемане на призови места на международни и национални състезания, конкурси;
 • Брой ученици, участващи в национални и международни проекти;
 • Прием на зрелостниците в престижни BYЗ-ове в страната и чужбина;
 1. Поведение и дисциплина
 • Намален брой на допуснатите отсъствия;
 • Намален брой ученици със санкции;
 • Намаляване дела на ранно отпаднали от обучението – наблюдение на учениците, диагностициране, сигнализиране на училищното ръководство и екипа за личностно развитие;
 • Прилагане на различни механизми за ранно предупреждение за различни рискове и работа с екипите за личностно развитие;
 1. Участие в училищни клубове, извънкласни мероприятия, дейности и инициативи
 • Брой ученици, включени в дейностите по интереси;
 • Брой реализирани кампании, инициативи, доброволчески дейности;
 • Брой участници в училищни клубове, извънкласни обучителни дейности и дейности по интереси;
 • Повишаване на мотивацията и инициативността на всички участници в образователния процес чрез въвеждане на материални и морални стимули и създаване на добри условия за професионални изяви;
 1. Други
 • Брой учители, повишили квалификацията си;
 • Подобрена материална база в училището;
 • Брой реализирани проекти;
 • Изготвен и действащ Етичен кодекс на училищната общност;

 

Мерките за повишаване качеството на образованието са приети на заседание на Педагогически съвет с Протокол №13/14. 09. 2022 г.