СОФИЙСКА ГИМНАЗИЯ ПО ХЛЕБНИ И СЛАДКАРСКИ ТЕХНОЛОГИИ

ПРАВИЛНИК

ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО 

УЧЕБНА 2020/2021  ГОДИНА

ГЛАВА ПЪРВА

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.1. Този правилник урежда обществените отношения, свързани с осигуряване на правото на училищно професионално образование и обучение в  СГХСТ както и устройството, функцията организацията, управлението и финансирането на училищното образование.

Чл.2.Системата на училищното образование включва участниците в образователния процес-ученици, учители, директори и други педагогически специалисти, както и родители.

Чл. 3. (1) Всеки има право на образование и може да повишава образованието и квалификацията си чрез учене през целия живот.

(2) Приобщаващото образование е неизменна част от правото на образование.

Чл.4. Училищното образование е задължително до навършване на 16-годишна възраст.

Чл.5. (1) Задължителното училищно образование в СГХСТ е безплатно за учениците.

(2)Училищното образование е безплатно и след задължителната училищна възраст за:

1. българските граждани;

2. гражданите на друга държава членка;

3. гражданите на трети държави:

а) с разрешено постоянно пребиваване в страната;

б) получили право на дългосрочно или продължително пребиваване в страната, както и за членовете на техните семейства;

в) приети по актове на Министерския съвет;

г) приети по международен договор, в който този въпрос е уреден;

д) за които това е предвидено в специален закон;

(3) Правото на безплатно образование се упражнява, като не се заплащат такси за обучението, осигурявано със средства от държавния бюджет, и се ползва безплатно материалната база за обучение и за развитие на интересите и способностите на учениците. Не се заплащат такси и за явяване на държавни зрелостни изпити за придобиване на средно образование и на държавни изпити за придобиване на професионална квалификация.

Чл. 6.(1) Официалният език в системата на училищното образование е българският.

(2) Изучаването и използването на българския език в системата на училищното образование е право и задължение на всеки български гражданин.

ГЛАВА ВТОРА

СТАТУТ

Чл. 7. Професионална гимназия хлебни и сладкарски технологии е институция в системата на училищното образование, в която се обучават, възпитават и социализират ученици и се осигуряват условия за завършване на клас и етап и за придобиване на степен на образование и на професионална квалификация.

Чл. 8. Професионална гимназия осъществява своята дейност въз основа на принципа на автономията и в съответствие с нормативните актове, като:

1. определя свои политики за развитието си в съответствие със законите на страната;

2. урежда устройството и дейността си в правилник в съответствие със Закона за предучилищното и училищното образование и подзаконовите актове по прилагането му;

3. избира организацията, методите и средствата на обучение за осигуряване на качествено образование;

4. определя свои символи и ритуали в съответствие с принципите на националната идентичност и култура, както и ученическа униформа и други отличителни знаци.

(2) Автономията на училището включва и правото да определя

професиите, да определя учебните предмети и да разработва учебните програми в случаите, предвидени в закона за предучилищното и училищното образование.

Чл. 9. (1) СГХСТ  е юридическо лице.

Чл. 10. (1) гимназия притежава обикновен собствен печат и печат с изображение на държавния герб.

(2) Печатът с изображение на държавния герб се полага върху следните документи:

1. свидетелство за основно образование;

2. диплома за средно образование;

3. свидетелство за професионална квалификация;

4. удостоверение за завършен  гимназиален етап на средно образование;

5. свидетелство за валидиране на професионална квалификация;

(3) Печат с изображение на държавния герб се полага и върху приложенията и дубликатите на документите по ал. 2.

ГЛАВА ТРЕТА

Раздел І

Вид на училищното образование

Чл.11. СГХСТ е държавно училище, според вида на подготовката – неспециализирано, според етапа, степента и съдържанието – професионална гимназия.

Чл.12. Професионалното образование се осъществява чрез общообразователната и професионалната подготовка.

Раздел ІІ

Училищна подготовка – същност и съдържание

Чл.13. (1) Училищната подготовка е съвкупност от компетентности – знания, умения и отношения, необходими за успешното преминаване на ученика в следващ клас, етап и степен на образование и свързани с постигане на целите на училищното образование.

              (2)  Според съдържанието си училищната подготовка е общообразователна и професионална.

            Чл.14. Общообразователната подготовка се придобива чрез изучаването на общообразователни учебни предмети. Учебните програми по всеки общообразователен предмет за всеки клас се утвърждават от министъра на образованието и науката.

             Чл.15. За ученици, които се обучават по индивидуални учебни планове, директорът на училището по предложение на екипа за подкрепа на личностното развитие утвърждава индивидуални учебни програми въз основа на учебните програми по чл.14.

              Чл.16. (1) Професионалната подготовка обхваща компетентности, необходими за придобиване на професионална квалификация.

(2) Професионалната подготовка за всяка професия е обща, отраслова, специфична разширена и включва обучение по теория и практика на професията.

Раздел ІІІ

Учебен план

               Чл.17. (1) Учебният план разпределя учебното време между учебните предмети за придобиване на училищната подготовка.

               (2) В учебния план се включва за всеки клас, за всяка учебна седмица и по един учебен час за организиране и провеждане на спортни дейности и  по един учебен час на класа. В началото на всяка учебна година директорът на училището утвърждава график за провеждането им.

               (3) ПГ разработва училищен учебен план, съобразно интересите на учениците и възможностите си. Училищният учебен план се приема от педагогическия съвет и се утвърждава със заповед на директора.

              (4) За ученици в индивидуална форма на обучение се разработва индивидуален учебен план, въз основа на училищния учебен план. Индивидуалният учебен план се утвърждава със заповед на директора и изпълнението му се контролира ежемесечно от регионалното управление на образованието.

           Чл.18. Лицата, прекъснали обучението си продължават по училищния учебен план, действащ през учебната година, от която обучението продължава.

Раздел ІV

Организационни форми

Чл. 19. (1) Училищното образование в СГХСТ се организира в последователни класове.

(2) Класовете се означават с римски цифри във възходящ ред.

(3) Продължителността на обучението в един клас е една учебна година за всички форми на обучение с изключение на случаите, предвидени в закона за предучилищното и училищното образование за индивидуалната и самостоятелната форма на обучение.

Чл. 20. (1) Паралелките от един клас се обозначават с началните букви на българската азбука, които се поставят след номера на класа.

(2) В зависимост от особеностите на учебния предмет паралелката може да се дели на групи, да се организират сборни групи от различни паралелки.

(3) Училището може да организира сборни групи за ЗИП, ЗИПП и СИП и извънкласни дейности в областта на изкуствата и спорта.

Чл. 21. (1) Условията и редът за определяне на броя на паралелките в училището, броя на учениците в тях, деленето на паралелките на групи, както и за организиране на индивидуално обучение на ученик от паралелка се определят с държавния образователен стандарт за финансирането на институциите и в съответствие с държавния образователен стандарт за физическата среда и информационното и библиотечното осигуряване на детските градини, училищата и центровете за подкрепа.

(2) Разпределението на учениците по групи се извършва от директора на училището при спазване на изискванията на ал. 1.

             (3) В началото на учебната година директорът определя със заповед  класните ръководители на всички паралелки, в т.ч. и на учениците в самостоятелна форма на обучение.

Раздел V

Учебно и неучебно време

Чл. 22. (1) Училищното образование се организира в учебни години.

(2) Учебната година включва учебни срокове, учебни седмици, учебни дни и учебни часове, както и ваканции.

(3) Учебната година е с продължителност 12 месеца и започва на 15 септември. В случай че 15 септември е почивен ден, тя започва на първия следващ работен ден.

(4) Броят на учебните седмици в една учебна година и разпределението им по класове се определят с държавния образователен стандарт за учебния план.

 Чл. 23. (1) Учебната година включва два учебни срока.

(2)  Продължителността на първия учебен срок е 18 учебни седмици.

(3) Продължителността на втория срок се определя със заповед на министъра на образованието и науката.

Чл. 24. (1) Учебната седмица е с продължителност 5 учебни дни и съвпада с

работната седмица.

(2) В случай на разместване на почивните дни през годината на основание чл.

154, ал. 2 от Кодекса на труда обявените почивни дни са неучебни за учениците,

съответно обявените работни дни са учебни, освен когато учениците са във ваканция.

Чл. 25. (1) Учебният ден включва учебните часове и почивките между тях.

(2) Учебният ден започва не по-рано от 7,30 часа и приключва не по-късно от

19,30 часа.

(3) Началото и краят на учебния ден за всяко училище се определя със заповед на директора на училището преди началото на всяка учебна година.

(4) Организацията на учебния ден в СГХСТ  е на две смени, с изключение на случаи, в които производствената практика се провежда по график извън часовете.

Чл. 26. (1) Продължителността на учебния час за всички видове подготовка е:

1. четиридесет минути /с разрешение на началника на РУО, поради двусменен режим на обучение/;

2. четиридесет и пет минути по учебна практика, като почивките между часовете са съобразени с технологията на производството.Часовете по учебна практика могат да се провеждат до 3 часа без обявени  почивки между часовете в зависимост от технологичния процес.

3.шестдесет минути – по производствена практика. До 3 часа без обявени  почивки между часовете в зависимост от технологичния процес.

Чл. 27. (1) Почивките между учебните часове са по 10 минути и една почивка от 20 минути след третия учебен час.

(2) По изключение две от почивките за деня могат да са с продължителност от 5 минути и почивката от 20 минути  да е след четвъртия учебен час. Изключенията се определят за всеки учебен срок със заповед на директора  по решение на педагогическия съвет и със съгласие на обществения съвет.

 Чл. 28. (1) За определен учебен ден директорът на училището може със заповед да определи различно от утвърденото седмично разписание разпределение на учебните часове при:

1. разместване на часове за определени дни по указания на министъра на

образованието и науката и/или началника на регионалното управление на

образованието  във връзка с провеждане на национални и регионални външни оценявания;

2. разместване на часове във връзка с осигуряване на заместване на отсъстващи учители;

(3). разместването на часовете за деня се поставят на информационното табло на втория етаж на училището и в учителската стая.

Чл. 29. (1) Учебните часове от училищния учебен план се разпределят за всяка отделна паралелка за всеки учебен ден от учебната седмица в седмично разписание.

(2) В седмичното разписание извън броя на учебните часове се включват  часът на класа и часът за  спортни дейности.

Чл. 30. Неучебното време включва:

1. официалните празници по чл. 154, ал. 1 от Кодекса на труда;

2. ваканциите;

3. неучебни дни при условията и по реда на чл. 105, ал. 1, 3, 4 и 5 от закона за предучилищното и училищното образование.

Чл.31 /1/Съобразно очакваните резултати от обучението по отделните учебни предмети по време на учебната година учениците може да участват в организирани прояви, изяви и мероприятия и организирано да посещават природни обекти, обществени, културни и научни институции, които посещения не са предмет на уреждане от наредбата по чл. 79, ал. 5 от Закона за туризма.

(2) За провеждане на организираното посещение или проява/изява се изисква

информирано съгласие на родителите/настойниците на учениците.

(3) За всяка изява по ал.1 ръководителят предоставя на директора информация / на бланка с вх. № / , която представя в администрацията на училището заедно със съпътстващата документация не по-късно от 10 календарни дни преди провеждането и.

/4/Посещението и/или участието в прояви, изяви и мероприятия, организирани от други институции и провеждани в населеното място на училището, се разрешават от директора на училището на основание на подадената информация /Бланка с вх.№/ със заповед ,след представяне на бележките с информираното съгласие на родителите и при необходимост и други съпътстващи документи / 

Раздел VІ

Форми на обучение

             Чл.32. (1) Формите на обучение в СГХСТ, приети от педагогическия съвет са:

1. дневна; и дневна дуална система – обучение чрез работа

2. самостоятелна.

3.индивидуална

(3) Ученикът не може да се обучава в две или повече форми на обучение едновременно.

            Чл. 33. (1) Обучението в дневна форма се организира в паралелки и групи.

(2) Обучението в самостоятелната и в индивидуалната форма се организира за отделен ученик.

             Чл. 35. (1) В самостоятелна форма на обучение може да се обучават:

            1. ученици в задължителна училищна възраст, които по здравословни причини, удостоверени с медицински документ, издаден от съответната експертна лекарска комисия, определена в Закона за здравето, не могат да се обучават в дневна форма;

             2. ученици в задължителна училищна възраст – по желание на ученика или родителя, по реда на чл. 12, ал. 2 от  ЗПУО;

3. ученици с изявени дарби;

4. лица, навършили 16 години;

5. ученици от СГХСТ, навършили 16-годишна възраст, които по собствено желание или по условията на чл.199, ал.1, т.5 от закона за предучилищното и училищното образование се преместват от дневна в самостоятелна форма на обучение

(2) Самостоятелната форма включва самостоятелна подготовка и изпити за

определяне на годишни оценки по учебните предмети от училищния учебен план.

(3) При самостоятелна форма на обучение се прилага училищният учебен план за дневна форма на обучение.

 (4) Самостоятелната форма на обучение за учениците по ал. 1, т. 2 се организира след решение на експертна комисия, създадена към регионалното управление на образованието.

  (5)Учениците, които се обучават в самостоятелна форма на обучение, следва да  са подали писмено заявление до директора на училището;

(6) Заявление за записване в самостоятелна форма на обучение може да се подаде и до 20 учебни дни преди изпитна сесия, определена в този правилник.

(7) Знанията и уменията на учениците в самостоятелна форма на обучение се оценяват чрез изпити в 2 редовни и 2 поправителни сесии за учебната година:

ЗА СЕСИЯ СРОК ЗАПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ИЗПИТИ
Януари-февруари -РЕДОВНА 26 ЯНУАРИ
Април – май – РЕДОВНА 22 МАРТ

 14. Учениците от самостоятелна форма имат право да се явяват по всеки предмет най-много 3 пъти в една учебна година / една редовна, I първа поправителна и II поправителна сесия/. До поправителна сесия се допускат само ученици в СФО, които са се явили на една от  редовните сесии..

СЕСИЯ НАЧАЛО НА СЕСИЯТА
Януари-февруари -РЕДОВНА 16 ФЕВРУАРИ
Април – май – РЕДОВНА 11 АПРИЛ
МАЙ- 1-ВА ПОПРАВИТЕЛНА  ЗА 12 КЛАС 10 МАЙ
ЮЛИ – 2-РА ПОПРАВИТЕЛНА ЗА 12 КЛАС 10 ЮЛИ
ЮЛИ – 1-ВА ПОПРАВИТЕЛНА  ЗА 9,10,11 1 ЮЛИ
СЕПТЕМВРИ – 2-РА ПОПРАВИТЕЛНА ЗА 9,10,11 1 СЕПТЕМВРИ

        За явяване на изпити учениците подават заявление до директора на училището не по-късно от 10  дни преди началото на съответната сесия.

           (8) При провеждане на изпитите и оформяне на резултатите се спазва следното:

1. Изпитите по теоретичните учебни предмети са писмени с продължителност 3 астрономически часа, а по учебна и производствена практика – практически с продължителност не повече от 5 астрономически часа.

2. Изпитът по всеки учебен предмет се провежда от комисия от двама учители  по графици, определени със заповед на директора на училището,  не по-късно от 5 дни преди началото на сесията.

Председателят на комисията:

 Изготвя конспект по учебния предмет и го представя на учениците най-късно един месец преди изпитната сесия. Конспектът се утвърждава от директора на училището. Конспектът по учебна и производствена практика съдържа темите и задачите на практическите  задания.Ø

 Изготвя изпитни билети /практически задания/ въз основа на конспекта, които се утвърждават от директора;Ø

 Комисията оценява писмените /практическите/ работи на учениците и отразява оценките в протоколи, които предава не по-късно от един ден след провеждане на изпита заедно с писмената работа.Ø

3. Оценката от изпита по учебния предмет е годишна.

(9) Ученик, който е в самостоятелна  форма на обучение, при повтаряне на класа се обучава и се явява на изпити само по учебните предмети, по които има оценка „слаб (2)“.

(10) Учениците от последния гимназиален клас не повтарят класа. Те могат да се явяват на поправителни изпити в януарска сесия и в сесии по чл.35, ал.7.

(11) Ученик, който е преминал от дневна в самостоятелна форма на обучение след приключване на І-вия учебен срок не полага изпити по учебни предмети, чието изучаване е приключило през І-вия учебен срок и оформената годишна оценка по тези предмети е различна от „Слаб (2)“.

(12) За лица, навършили 16 години, се допуска обучение за завършване на два класа в една година, ако са заявили това свое желание при подаване на заявлението за записване в самостоятелна форма на обучение. Те полагат изпити за следващ клас само ако са положили всички изпити, предвидени за завършване на предходния клас.

(13) Ученик  в СФО се отписва от регистъра на учениците в училището, когато не се е явил да положи съответните изпити в две поредни редовни сесии.

Чл. 36. (1) За записване в самостоятелна форма на обучение ученикът подава заявление до директора на училището.

 (2) За записване на ученик в самостоятелна форма на обучение  директорът на училището издава заповед.

Чл.37. Ученици, навършили 16-годишна възраст, които  са записани и се обучават в самостоятелна форма на обучение ,но не са подавали заявление за явяване на изпити на две поредни редовни сесии  до директора на училището  се отписват от обучение в СФО .

Чл. 38. (1) Ученици, които се обучават в дневна, и самостоятелна форма на обучение могат да променят формата си на обучение преди началото на учебната година.

(2) Промяната на формата на обучение се допуска и по време на учебната година, когато се преминава:

1. от дневна в  самостоятелна форма на обучение;

2. от индивидуална по чл.36, ал.2, т.1 и т.3 от Наредба за организация на дейностите в училищното образование  в дневна форма на обучение.

(3) За промяната на формата на обучение директорът издава заповед.

(4) Извън случаите по ал.2 промяната на формата на обучение се разрешава от началника на регионалното управление на образованието по подадено заявление от родител/настойник с изложени мотиви или по искане на директора на училището.

Раздел VІІ

Оценяване на резултатите от обучението на учениците

Чл.39. (1) Оценяването се извършва чрез текущи изпитвания и изпити.

                          (2) Текущите изпитвания се осъществяват в процеса на обучение, като част от тях са въз основа на проекти. Текущите изпитвания са устни, писмени и практически;

(3) Изпитите са:

1.приравнителни;

2.за определяне на срочна или на годишна оценка по учебен предмет;

3.за промяна на оценката;

4.за установяване степента на постигане на компетентностите, определени в учебната програма по учебен предмет за определен клас;

5.за установяване степента на постигане на компетентностите, определени с държавния образователен стандарт  за общообразователната подготовка и с държавния образователен стандарт  за придобиване на квалификация по професия;

6.държавни зрелостни.

(4) За всички изпити по чл.39, ал.3, т.1-3 се сформират училищни комисии по организиране на изпита и по оценяването. Комисиите се състоят от най-малко двама членове, единият от които е председател. Съставът на комисиите за всеки изпит и срокът за изпълнение на задълженията им се определят със заповед на директора на училището.

Чл.40. (1) В зависимост от оценяващия оценяването може да е:

1.вътрешно-когато оценката се поставя от обучаващия учител;

2.външно-когато оценката се поставя от комисия или от лице, различно от обучаващия учител.

(2) В зависимост от организацията и обхвата си оценяването може да е:

1.национално

2.регионално

3.училищно

4.групово

5.индивидуално

Чл.41. В началото и края на учебната година се установява и оценява входното, съответно изходното равнище на учениците.

Чл.42. Минималният задължителен брой текущи оценки за всеки срок е определен, съгласно чл.11а от Наредба №3 за системата за оценяване.

Чл.43. Устните и писмените изпитвания могат да се организират като индивидуални или групови текущи изпитвания. При устните изпитвания оценяващият е длъжен да мотивира устно оценката си пред ученика, а при писмените – устно или писмено.

Чл.44. (1) Контролната работа е групово писмено изпитване, при което се оценяват постигнатите резултати от учениците след приключване на обучението по завършена част от учебното съдържание по учебния предмет.

(2) Контролната работа се провежда за не повече от един учебен час.

Чл.45. (1) Класната работа е групово писмено изпитване, при което се оценяват постигнатите резултати от учениците по учебния предмет в края на учебния срок.

(2) Класната работа се провежда по българки език и литература, математика и чужди езици.

Чл.46. (1)Класните и контролните работи се провеждат по утвърден от директора до две седмици от началото на всеки срок  график. Графикът се публикува на училищния интернет сайт и се поставя на информационното табло на втория етаж в училищната сграда.

(2) Класните и контролните работи на учениците се коригират и рецензират от оценяващия и се връщат  на учениците за подпис от родителя в срок до две седмици от провеждането им.

(3) В срок до края на учебната година, заедно с изпитните материали и критериите за оценяването им те се съхраняват от учителите, които са ги провели.

Чл.47. (1) Практическите изпитвания могат да се организират като индивидуални или групови текущи изпитвания, за които се изготвят индивидуални и/или групови практически задания.

(2) В практическите задания са определени практическите дейности, които ученикът трябва да изпълни, както и критериите за оценяване и времето за изпълнение на практическото задание.

(3) При практическите изпитвания оценяващият е длъжен да анализира изпълнението на практическото задание и устно да мотивира оценката си пред ученика.

  Чл.48. (1) Срочна оценка се формира само за учебни предмети, които по учебен план се изучават с повече от един учебен час седмично, за 10-12 клас, а за 8-ми клас и 9-ти/прием 2017-2018г и 2018-2019 / по всички учебни предмети, включително и изучавани 1 час седмично./Наредба №11/2016г/

   (2) По производствена практика не се оформя срочна оценка.

(3) Срочна оценка не се формира без наличието на минималния брой текущи изпитвания по чл. 41поради отсъствие на ученика в повече от 25 % от часовете по учебния предмет в съответния вид училищна подготовка. В този случай ученикът полага изпит за определяне на срочна оценка.

(4) Когато ученикът не се яви на определената дата за полагане на изпита за определяне на срочна оценка, се определя втора дата за полагането му, която не може да бъде по-късно от две седмици след приключване на учебния срок. Когато ученикът не се яви и на втората дата за полагане на изпита за определяне на срочна оценка, срочна оценка по учебния предмет не се поставя, а ученикът полага изпит за определяне на годишна оценка по съответния учебен предмет.

(5) Не се оформя срочна оценка по учебния предмет физическо възпитание и спорт за ученици, освободени по здравословни причини от изучаването му, ако продължителността на освобождаването не позволява осъществяването на минималния задължителен брой текущи изпитвания по Наредба 11 за оценяване на учениците/2016г/. В този случай срещу учебния предмет в училищната документация се записва „освободен“.

 (6) С решение на педагогическия съвет срокът за определяне на срочна може да се удължи, но с не повече от един месец за ученик, който няма минималния брой текущи изпитвания и е допуснал отсъствия поради продължителни здравословни проблеми, удостоверени с медицински документ, в повече от 25% от часовете по учебния предмет в съответния вид подготовка.

              (7) Срочната оценка се оформя не по-рано от една учебна седмица преди приключване на съответния учебен срок.

           Чл.49. (1) Годишната оценка се оформя от учителя по съответния учебен предмет , като се отчитат постигнатите компетентности на ученика върху учебното съдържание, изучавано през учебната година за придобиване на общообразователната, разширената и професионална подготовка, и при вземане предвид на срочните оценки.

(2) За учебен предмет, който по училищен учебен план се изучава само през един от сроковете, се формира годишна оценка въз основа на съответната срочна оценка.

 (3) Не се поставя годишна оценка по учебния предмет физическо възпитание и спорт за ученици, освободени по здравословни причини от изучаването му през двата учебни срока. В този случай срещу учебния предмет в училищната документация се записва „освободен“.

(4) Годишната оценка по учебния предмет физическо възпитание и спорт за ученици, освободени по здравословни причини от изучаването му през един учебен срок, е срочната оценка за учебния срок, през който учебният предмет е изучаван.

(5) Срочната и годишната оценка се формират в съответствие с определеното в учебната програма съотношение между текущите оценки от устните, писмените и практическите изпитвания, в т.ч. и от класните и/или контролните работи, и участието на ученика в учебния процес (работа в час, изпълнение на домашни работи, изпълнение на практически задачи, работа по проекти).

(6) Срочните и годишните оценки на учениците се формират с точност до цяло число

(7) Учителят лично вписва поставените от него оценки в съответната задължителна училищна документация.

              (8) Сроковете за вписване на оценките в документацията са:

1. в деня на изпитването – за текущите оценки от устните и от практическите изпитвания;

2. до две седмици след провеждане на изпитването – за текущите оценки от писмените изпитвания;

3. в деня на оформянето им – за срочните и годишните оценки.

Раздел VІІІ

Завършване на клас, етап и степен на образование

Чл.50. Ученик завършва успешно клас, ако има годишни оценки най-малко „Среден (3)“ по всички учебни предмети.

Чл.51. (1) Ученик, който има годишна оценка „Слаб (2)“ по учебен предмет полага изпит за промяна на оценката по учебния предмет.

(2) В случаите по ал.1 ученик, който не се е явил или не е положил успешно изпита за промяна на оценката, повтаря класа.

Чл.52. Ученик от ХІІ клас, който има годишна оценка „слаб (2)“ по един или по няколко учебни предмета и не се е явил или не е положил успешно изпити за промяна на оценката, не повтаря класа. Той може да се явява на изпити без ограничения на броя изпитни сесии.

Чл.53. Ученик със специални образователни потребности не повтаря класа. По преценка на екипа за подкрепа за личностно развитие в следващия клас може да се разработи индивидуална учебна програма по съответния учебен предмет или през следващата учебна година ученикът полага изпит за промяна на оценката по този учебен предмет.

Чл.54. Учениците, успешно завършили ХІІ клас стават зрелостници и придобиват право да се явят на държавни зрелостни изпити и на държавен изпит за придобиване на професионална квалификация.

            Чл.55. (1) Зрелостник, положил успешно държавните зрелостни изпити по български език и литература и по втори предмет, избран от него, придобиват средно образование.

(2) Учениците от ХІІ клас от випуски до  2020/2021г. по тяхно желание могат да не полагат втория държавен зрелостен изпит, а вместо него в дипломата за средно образование в графата за положен втори държавен зрелостен изпит се вписва средноаритметичната оценка от оценките от държавните изпити за придобиване на професионална квалификация.

(3) Зрелостниците по ал.2 освен диплома за средно образование получават и свидетелство за професионална квалификация.

Раздел ІХ

План-прием

Чл. 56. (1) Учениците постъпват в СГХСТ на местата, определени  с държавния план-прием.

 Чл. 57. (1) Изготвянето и утвърждаването на държавния план-прием включва следното: до 15 януари на текущата учебна година директорът на училището представя на началника на регионалното управление на образованието мотивирано предложение относно броя на паралелките, броя на учениците  и специалностите от професии по форми на обучение.

(2) Утвърденият от министъра на образованието план-прием се обявява в училище и на интернет страницата му.

Чл. 58. (1) Приемането на учениците в VIII клас в СГХСТ се извършва въз основа на резултатите от националното външно оценяване.

(2) Дейностите по приема на ученици в VІІІ клас се организират от началника на регионалното управление на образованието.

Раздел Х

Преместване на ученици

Чл. 59. (1) Преместване на ученик e всeки случай на постъпване в друга

паралелка на същото или друго училище извън случаите по чл. 142, ал. 2 и 3 от закона за предучилищното и училищното образование.

(2) Преместването на ученик не води до промяна на формата на обучение.

Чл. 60. Ученици може да се преместват при наличие на свободни места в

паралелката, в която иска да постъпи в приемащото училище.

Чл. 61. (1) За свободни места се считат местата до утвърдения държавен план-прием, които включват:

1. незаетите места;

2. освободените през учебната година места.

(2) Свободните места се обявяват в тридневен срок от освобождаването им на

сайта на училището и в регионално управление на образованието.

Чл. 62. (1) Учениците може да се преместват, както следва:

1. от VIIІ до Х клас включително не по-късно от 30 учебни дни преди края на всеки учебен срок.

2. в XI клас не по-късно от 30 учебни дни преди края на всеки учебен срок по същата специалност от професия

3. в XII клас не по-късно от 30 учебни дни преди края на първия учебен срок по същата специалност от професия.

(2) Учениците от XI клас могат да се преместват след успешно завършен клас като при преместването си не могат да сменят специалността от професията.

(3) Премествания извън случаите по ал. 1, т. 2-4 и ал. 2 се разрешават от

началника на регионалното управление на образованието на територията, на която се намира приемащото училище, като се представят документи, удостоверяващи причините за преместването.

Чл. 63. (1) Учениците може да се преместват в друго училище над утвърдения прием при смяна на местоживеенето с разрешение на началника на регионалното управление на образованието.

(2) Не се изисква разрешение на началника на регионалното управление на образованието по ал. 1, когато приемащото училище е единствено в населеното място.

Чл. 64. (1) Учениците се преместват при спазване на условията и реда, определени в чл.108 на Наредба за организация на дейностите в училищното образование.

Чл. 65. (1) Ученикът се счита за преместен в новото училище от датата, посочена в заповедта на директора на приемащото училище.

(2) при преместване на ученици в друга паралелка на Гимназията  ученикът се счита за преместен  след издаване на заповед от директора, след подадено заявление от родителя/ученика и посочени причини за преместването.

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА

ВАЛИДИРАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНИ ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ

Чл. 66. Валидирането е установяване на съответствието на знания, умения и компетентности, придобити чрез неформално обучение или самостоятелно учене, с държавните образователни изисквания за придобиване на квалификация по професии и признаване на степен на професионална квалификация по професия или на квалификация по част от професия.

Чл. 67. Валидирането включва процедури по:

1. Установяване на придобитите от лицето, заявило участие в процеса,  професионални знания, умения и компетентности;

2. Признаване на степен на професионална квалификация по професия или на квалификация по част от професия.

Чл. 68. За организиране и провеждане на валидиране със заповед на директора в началото на всяка учебна година се определя:

1. Отговорно лице от педагогическия персонал за организацията и провеждането на процедурите по валидирането;

2. Състав на комисия за установяване на придобитите професионални знания, умения и компетентности / комисия по оценяване /;

3.   Състав на комисия за признаване на степен на професионална квалификация по професия или на квалификация по част от професия / комисия за изпитване /.

         Чл. 69.  Лицето по чл.68, т.1 организира процеса на валидиране, като:

1. Предлага на директора състава на комисиите по чл.58, т.2 и 3;

2. В края на всяка учебна година информира педагогическия съвет за извършеното по валидирането;

3. Изготвя справки, анализи, доклади и други документи, свързани с валидирането.

             Чл. 70. Комисията по чл.68, т.2 се състои най-малко от 3 членове. За всяко лице, заявило желание за валидиране, се определя консултант – един от членовете на комисията, който:

1. Подпомага лицето по време на целия процес на валидиране;

2. Отговаря за изготвянето, попълването и предаването в архива на училището на портфолиото и личния картон на лицето;

3. Изготвя и регистрира издадените на лицето документи.

Комисията извършва следните процедури:

1. Установява наличието на необходимото образователно равнище по чл.40, ал.3 от закона за професионалното образование и обучение;

2. Съпоставя представените от лицето доказателства за придобити чрез неформално обучение или самостоятелно учене професионални знания, умения и компетентности с резултатите от ученето в държавното образователно изискване за придобиване на квалификация по професия и изготвя протокол за съпоставяне;

3. Изготвя индивидуален план-график за провеждане на валидирането;

4. Определя начина за проверка на заявените за валидиране от лицето професионални знания, умения и компетентности, за които то не представя доказателства;

5. Определя вида и начина за провеждане на допълнително обучение;

6. Проверява чрез изпитване равнището на придобитите професионални знания, умения и компетентности след проведеното допълнително обучение;

7. Подготвя необходимите материали за изпитването по т.6;

8. Взема решение и изготвя протокол за допускане до изпити.

Чл. 71. Съставът и задълженията на комисиите по чл.68, т.3 за подготовка, организиране и провеждане на държавни изпити по теория и по практика на професията или на изпити по теория и по практика на професията за придобиване на квалификация по част от професията се определят в съответствие с чл.35 от закона за професионалното образование и обучение и държавния образователен стандарт за оценяването на резултатите от обучението на учениците.

Чл. 72. Държавните изпити се провеждат не повече от един път в месеца. Датите на изпитите и сроковете за подаване на заявленията за явяване се определят по график, утвърден от директора.

Чл. 73. За разходите, направени от училището в процеса на валидиране се изготвя план-сметка, в които се включват всички преки и непреки разходи. План-сметките се утвърждават от директора. Възнагражденията на заетите лица в процеса на валидиране се определят във Вътрешните правила за организация на работната заплата.

Чл.  74. СГХСТ  може  да организира и провежда курсове за подготовка за валидиране на професионални компетентности за лица, навършили 16 години.

(2) Обучението и завършването на курса по ал. 1 се извършва при условията и по реда на закона за професионалното образование и обучение.

ГЛАВА ПЕТА

УЧЕНИЦИ

Раздел І

Основни права и задължения

Чл. 75. (1) Учениците имат следните права:

1. да бъдат обучавани и възпитавани в здравословна, безопасна и сигурна среда;

2. да бъдат зачитани като активни участници в образователния процес;

3. да избират профила и професията;

4. да избират между учебните предмети или модули, предложени от училището за изучаване в избираемите  учебни часове;

5. да получават библиотечно-информационно обслужване;

6.да получават информация относно обучението, възпитанието, правата и задълженията си;

7. да получават обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие;

8. да бъдат информирани и консултирани във връзка с избора на образование и/или професия;

9. да участват в проектни дейности;

10. да дават мнения и предложения за училищните дейности, включително за

избираемите учебни часове;

11. чрез формите на ученическо самоуправление да участват в обсъждането при решаване на въпроси, засягащи училищния живот и училищната общност, в т. ч.училищния учебен план;

12. да получават съдействие от училището и от органите на местното самоуправление при изразяване на мнението си по въпроси, които пряко ги засягат, както и при участие в живота на общността;

13. да бъдат поощрявани с морални и материални награди.

              (2) Учениците участват в училищния живот и в организационното развитие на

училището чрез създаването и функционирането на Ученически съвет на класа и Ученически парламент.

1. Ученическият съвет на класа се избира чрез гласуване в началото на всяка учебна година. УС на класа участва в планирането на тематиката за часа на класа, съдейства за спазване на правата на учениците, участва активно в решаване на проблемите в класа.

2. Ученическият парламент се сформира от председателите на ученическите съвети на класовете. Дейността на ученическия парламент се регламентира в устава на организацията:

– Ученическият парламент участва в организирането и провеждането на училищни събития, предлага на училищното ръководство мерки за подобряване на образователно-възпитателния процес, участва в избора на извънкласни дейности, предлага ученици за награждаване.

– Председателят на ученическия парламент може да участва в работата на педагогическия съвет при обсъждане на въпроси, пряко касаещи образователно-възпитателния процес.

– Председателят на учeническия парламент е член на училищния координационен съвет за противодействие на тормоза в училище.

– С право на съвещателен глас трима представители на ученическия парламент, избрани от парламента участват в заседанията на обществения съвет.

– Ученическият парламент излъчва трима делегати за събрание на представителите на училищната общност за приемане на етичен кодекс на училищната общност.

(3) Учениците имат право да получават стипендии при условия и по ред, определени от Министерския съвет.

(4) Училището прилага Училищни правила за получаване на стипендии.

Чл. 76. (1) Учениците имат следните задължения:

1. да присъстват и да участват в учебните часове и занимания;

2. да съхраняват авторитета на училището и училищната общност и да допринасят за развитие на добрите традиции;

3. да зачитат правата, честта и достойнството на другите, както и да не прилагат физическо и психическо насилие;

4. да се явяват в училището или фирмата за провеждане на практика с работно  облекло, изключващо шарени и къси панталони и поли /над коляното/, джапанки, шорти, потници и бюстиета; натрапчив грим. Не се допуска присъствие в час със слънчеви очила, шапки и качулки.

В официални случаи да носят :

-за момчета – бяла риза и дълъг  панталон (черен или тъмносин);

-за момичета – бяла блуза и дълъг  панталон или пола с дължина около коляното ( черни или тъмносини);

5. да не участват в хазартни игри, да не употребяват тютюн и тютюневи изделия, алкохол и наркотични вещества;

6. да не носят оръжие, както и други предмети, които са източник на повишена опасност;

7. да носят ученическата си лична карта в училище и извън него;

8. да представят на своите родителите и на педагогическите специалисти ученическата си книжка;

9. да спазват правилата за поведение в паралелката и в училището;

10. да не възпрепятстват със своето поведение и постъпки нормалното протичане на учебните часове;

11. да не използват мобилните си телефони по време на учебните часове;

12. да не са на обществени места без придружител в съответствие с изискванията на Закона за закрила на детето;

13. да опазват чистотата на територията на училището и около него;

14. да са в училище най-малко 10 минути преди началото на учебните занятия и да се осведомят за евентуални промени в седмичното разписание за деня от информационното табло на втория етаж на учебната сграда;

15.  при отсъствие по медицински причини да представят медицинска бележка до три дни след явяване в училище на медицинските специалисти;

16. при отсъствие поради участие в културни и спортни прояви да представят на директора предварително, служебна бележка за участие, с изходящ номер на институцията, подпис и свеж печат на ръководителя и подписана от родител/настойник; бележки от спортни клубове се приемат само след предварително представена програма;

17. в час да бъдат с необходимите учебни пособия – тетрадки, учебници, учебни помагала, в часовете по физическо възпитание и спорт и учебна практика – с установеното облекло;

18. дежурните ученици изпълняват установените задължения – единият изчиства дъската, а другият – съобщава отсъстващите ученици. В края на часа привеждат кабинета в необходимия вид. При констатирани нарушения сигнализират  учителя;

19. да пазят училищното имущество. Ученик, който е нанесъл материални щети на училището, отстранява щетата в тридневен срок;

20. да не използват спортни пособия в коридорите на училището като скейтборд, топки и други;

21.  да спазват правилника за дейността на училището и задълженията си, определени в правилника за осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд;

22. да подават заявление за освобождаване и да представят протокол от ЛКК за освобождаването от часовете по физическо възпитание и спорт, при наличие на медицински показания за това. Тези ученици могат да не присъстват в часовете по физическо възпитание и спорт, но нямат право да напускат учебната сграда. Могат да използват училищната библиотека за образователни дейности.

            Чл.77. (1) Отсъствия на ученик от учебен час без уважителни причини е неизвинено  отсъствие.

                      (2) Закъснения до 20 минути от  учебни часове без уважителни причини се считат за една втора/0.5/    учебен час неизвинено отсъствие.

            Чл.78.   (1) За допуснати над 5 неизвинени отсъствия и/или други нарушения на правилника за дейността на училището, класният ръководител изпраща до родителя съобщение /образец 3/,  изисква връщането на съобщението с подпис на родителя и го съхранява в папка на класа, намираща се в учителската стая.

(3) За допуснати над 15 извинени отсъствия класният ръководител изпраща до родителя съобщение / образец  / и изисква връщането му с подпис на родителя.

(4) Броят на отсъствията на ученика  се отбелязват в дневника на класа, веднъж месечно се вписва в ученическата книжка и в месечна справка.

 Чл. 79. (1) Ученикът може да отсъства от училище по уважителни причини в

следните случаи:

1.По медицински причини – представя се „Медицинска бележка“, заверена с името и подписа на родителя, представителя на ученика или лицето, което се грижи за него. В медицинската бележка задължително трябва да бъде  вписан номера и датата на документа за извършен преглед /амбулаторен лист, фиш от спешна помощ, лист за преглед от лечебно заведение за болнична помощ/ или номера и датата на епикризата при провеждане на болнично лечение. Дните за отсъствие на ученика, посочени в медицинската бележка, не може да предхождат датата на извършване на прегледа. Медицинските бележки се предават на медицинските специалисти в здравния кабинет в училището най-късно до три дни след явяване в училище. Медицинската бележка трябва да бъде потвърдена от родителя, представителя на ученика или лицето, което се грижи за него с писмо, по имейл или в телефонен разговор до класния ръководител;

2.Поради участие в други дейности извън процеса на училищното образование – при представяне на документ от спортен клуб, в който ученикът членува, от организаторите на състезания, конкурси, олимпиади, концерти и други, заверен с името и подписа на родителя, представителя на ученика или лицето, което се грижи за него и след потвърждение с писмо, по имейл или в телефонен разговор до класния ръководител;

3.До 3 учебни дни в една учебна година с разрешение на класния ръководител на училището въз основа на писмена молба от родителя, представителя на ученика или лицето, което полага грижи за него. В молбата подробно се описват причините, налагащи отсъствието, преди то да бъде направено. В случай, че молбата не може да се подаде преди отсъствието на ученика, родителят уведомява по имейл или в телефонен разговор класния ръководител и подава молбата след направеното отсъствие, но не по-късно от 3 учебни дни след връщането на ученика в училище. Родители, живеещи извън София, уведомяват по телефона директора или класния ръководител за причините и датата на отсъствието и чрез ученика подават молбата в администрацията на училището;

4.До 7 учебни дни в една учебна година с разрешение на директора на училището въз основа на мотивирана писмена молба от родителя, представителя на ученика или лицето, което полага грижи за него, в която подробно се описват причините за отсъствието,

5.За кръводаряване – 3 дни, след представяне на медицински документ, заверен с името и подписа на родителя, представителя на ученика или лицето, което полага грижи за него.

(2). Ако ученикът отсъства от училище един учебен ден и отсъствието не е по някоя от уважителните причини, класният ръководител е длъжен да уведоми родителя, представителя на ученика или лицето, което полага грижи за него по имейл или в телефонен разговор и да обсъди с него възможностите за отстраняване причините за отсъствията.

Чл. 80. (1) Ученик е този, който е записан в училище за обучение за завършване на клас.

(2) Ученик се отписва от училището, когато:

1. се премества в друго училище;

2. се обучава в дневна форма на обучение и не е посещавал училище по неуважителни причини за период, по-дълъг от два месеца;

3. се обучава в самостоятелна и  индивидуална форма на обучение и не се е явил да положи  изпити в две поредни сесии.

(3) В случаите по ал.2, т.2 и т.3, когато ученикът е в задължителна училищна възраст, директорът на училището уведомява съответната общинска администрация, регионалното управление на образованието и органите за закрила на детето.

Раздел ІІ

Подкрепа за личностно развитие на учениците

Чл. 81. (1) СГХСТ осигурява подкрепа за личностно развитие на учениците съвместно с държавните и местните органи и структури и доставчиците на социални услуги.

(2) Професионалната гимназия самостоятелно разработва и прилага цялостни политики за:

1. подкрепа за личностно развитие на детето и ученика;

2. изграждане на позитивен организационен климат;

3. утвърждаване на позитивна дисциплина;

4. развитие на училищната общност.

(3) Изграждането на позитивен организационен климат изисква създаване на условия за сътрудничество, ефективна комуникация и отношения на загриженост между всички участници в процеса на образование.

(4) При работата с учениците гимназията основава  дейността си на принципа на позитивната дисциплина, който се свързва с мерки и подходи, гарантиращи изслушване на ученика, осъзнаване на причините за проблемното му поведение и предоставяне на възможност за усвояване на добри поведенчески модели спрямо себе си и останалите.

(5) При работата с учениците Професионалната гимназия основава дейността си на принципа на превенцията на обучителните трудности и ранното оценяване на риска от тях. Тези меркисе прилагат към всички ученици в обща класна стая по ред, определен в държавния образователен стандарт за приобщаващото образование.

Чл. 82. (1) СГХСТ има етичен кодекс на училищната общност, който се създава и приема от равен брой (трима) представители на педагогически съвет, обществен съвет, настоятелство и ученически съвет.

(2) Етичният кодекс се поставя на видно място в училищната сграда.

(3) Етичният кодекс се публикува на интернет страницата на училището.

            Чл.83. Подкрепата за личностното развитие е обща и допълнителна. За организиране и    координиране на процеса на осигуряване на общата и допълнителната подкрепа за личностно развитие на учениците в началото на всяка учебна година със заповед на директора се определя координатор и координиращ екип в училището, с функции, регламентирани в наредбата за приобщаващото образование.

(1) Общата подкрепа, насочена към всички ученици в класа включва:

1. Екипна работа между учителите и другите педагогически специалисти:

– обсъждане на дейностите за обща подкрепа на учениците  – обмен на информация и на добри педагогически практики;

– провеждане на регулярни срещи между класния ръководител, учители и други педагогически специалисти за преглед и обсъждане на информация за обучението и развитието на конкретен ученик /силни страни, индивидуални нагласи за учене, рискови фактори в средата/; набелязване на конкретни мерки за обща подкрепа за отделен ученик; на тези срещи при необходимост се кани родителят, представителят на ученика или лицето, което полага грижи за ученика; води се протокол, който се подписва от всички участници в срещата и се съхранява от координатора на координиращия екип; графикът на срещите се прилага към годишния план на училището и се актуализира при необходимост; вписва се в дневника на класа;

2.Кариерно ориентиране на учениците – включва дейности за информиране, диагностика,    консултиране и посредничество с оглед осъществяване на връзка между училището и пазара на труда;

3. Занимания по интереси – включват дейности за стимулиране развитието на личностни качества, социални и творчески умения и изяви на способностите на ученниците; дейности за придобиване на допълнителна подготовка от учениците; вписват се в дневника на класа;

4.Библиотечно-информационно обслужване – осигурява се чрез училищната библиотека и гарантира свободен достъп до информация на учениците;

5.Грижа за здравето – осигурява се чрез гарантиране на достъп на учениците до медицинско обслужване и програми за здравно образование и здравословен начин на живот;

6.Поощряване с морални и материални награди – за високи постижения в образователната дейност, в заниманията по интереси и за приноса им към развитие на училищната общност. Предложенията се правят до директора на училището от педагогически специалисти, от родители, от ученици, от  училищното настоятелство,  от обществения съвет към училището, от фирми, с които училището има сключен договор за провеждане на производствена практика и други организации, с които училището има взаимоотношения; разглеждат се от комисия; приемат се от педагогическия съвет; удостояват се със заповед на директора; вписват се в дневника на класа;

8.Дейностите за превенция на насилието и преодоляване на проблемното поведение имат за цел изграждане на позитивен организационен климат в училището, чрез психологическа подкрепа, която е насочена към учениците, учителите, директора, заместник-директорите и родителите; осъществява се от училищния психолог и включва:

-Създаване на условия за сътрудничество и ефективна комуникация между всички участници в образователния процес;

-Предоставяне на методическа помощ на учителите за превенция на насилието и за преодоляване на проблемното поведение на учениците;

-Извършване на групова работа с ученици и/или кризисна интервенция;

-Работа със средата, в която е ученикът-семейството, връстниците.

          За преодоляване на проблемното поведение  на ученик и за справяне със затрудненията му с приобщаването в образователния процес и в училищната среда, се прилагат една или повече от следните дейности за въздействие върху вътрешната мотивация:

-Обсъждане между ученика и класния ръководител – прилага се за изясняване на конкретен проблем с цел насочване на ученика към определена подкрепа и мотивирането му за участие в дейности, които да доведат до резрешаване на проблема; дейността се документира в дневника на класа; информира се родителят;

-Използване на посредник при решаване на конфликт в училище – дейността се осъществява от подготвен за разрешаване на конфликтни ситуации учител, психолог, който посредничи между страните в конфликта с цел разрешаването му; вписва се в дневника на класа; изисква се информирано съгласие на родителя;

-Консултиране на ученика с психолог – дейността се осъществява по желание на ученика и/или на родителя или по препоръка на класния ръководител, на учител или на координиращия екип; вписва се в дневника на класа;

-Създаване на условия за включване на ученика в група за повишаване на социалните умения за общуване и за разрешаване на конфликти по ненасилствен начин; вписва се в дневника на класа; изисква се информирано съгласие на родител;

-Насочване на ученика към занимания, съобразени с неговите потребности – осъществява се по желание на ученика или на родителя, по препоръка на класния ръководител, на учител, на училищния психолог или на координиращия екип; вписва се в дневника на класа; информира се родителя;

-Индивидуална подкрепа за ученика от личност, която той уважава – учител, лице от разширеното семейство, от близък на ученика, която е дала съгласието си за участие в индивидуалната подкрепа; вписва се в дневника на класа; изисква се информирано съгласие на родител;

-Участие на ученика в дейности в полза на училището или паралелката – ученикът заедно с класния ръководител избира конкретна дейност, която да извърши в полза на училището или паралелката – хигиенизиране на класната стая и училищната сграда, дейности за поддържане на зелените пространства в училищния двор; вписва се в дневника на класа; информира се родителя;

При отказ на родителя да изрази съгласие, за дейностите за които се иска такова или откаже съдействие при реализиране на дейностите по т.8, директорът писмено уведомява отдела за закрила на детето.

9.Дейности за превенция на обучителните затруднения:

-Допълнително обучение по учебни предмети;

-Консултации по учебни предмети и допълнителни консултации по учебни предмети, които се провеждат извън редовните учебни часове;

-Логопедична работа с учениците.

Дейностите по т.9 се предоставят след обсъждане на информацията от входните равнища по учебни предмети, от индивидуалния напредък в обучението и от наблюдението на развитието на отделни ученици. Обсъждането на информацията се прави от класния ръководител, съвместно с учители, които преподават на ученика и с координиращия екип в училището, в срокове и формат определени от директора, като за резултатите от обсъждането се уведомява родителят. Въз основа на обсъждането може:

-Да се определят дейности от общата подкрепа за превенция на обучителните затруднения на отделни ученици;

-Да се определят тези ученици, на които е необходимо да се извърши оценка на индивидуалните им потребности за предоставяне на допълнителна подкрепа.

Конкретни мерки по т.9 се прилагат за отделен ученик само когато се установят затруднения в обучението на ученика и/или има рискови фактори в средата или когато се установи, че ученик напредва значително по-бързо в обучението и развитието си от учениците на неговата възраст. Конкретните мерки изискват определяне на конкретна цел, конкретни стъпки, срок и описание на резултатите; конкретните мерки се вписват в дневника на класа; класният ръководител запознава родителя с предприетите конкретни мерки и го информира за резултатите от изпълнението им.

(2). Допълнителна подкрепа се предоставя на ученици:

1. със специални образователни потребности;

2. в риск;

3. с изявени дарби;

4. с хронични заболявания.

Допълнителната подкрепа се предоставя въз основа на оценката на индивидуалните потребности, която се извършва от екип за подкрепа за личностното развитие в училището. Екипът се създава със заповед на директора на училището за определен  ученик. В състава на екипа за подкрепа за личностното развитие задължително се включва училищния психолог и класния ръководител. В екипа могат да се включат представители на органите за закрила на детето и на органите за борба с противообществени прояви на малолетните и непълнолетните.

Екипът работи съвместно  с родителите, а при необходимост и с регионалните центрове за подкрепа за процеса на приобщаващото образование и/или с центровете за подкрепа за личностното развитие. Екипът идентифицира силните страни на ученика, затрудненията, свързани с развитието, обучението и поведението му, както и причините за тяхното възникване; извършва оценка на индивидуалните потребности на ученика; изготвя и реализира план за подкрепа; извършва наблюдение и оценка за развитие на всеки конкретен случай.  Екипът изпълнява и други функции, предвидени в държавния образователен стандарт за приобщаващото образование.

(3)Схема на процеса на осигуряване на подкрепа за личностното развитие на учениците:

Чл.84.  В училище функционират Единни училищни правила за действие в случаи на тормоз сред учениците, с които се регламентират:

(1). Задължения на персонала на училището

1.Педагогически съвет

• Приема настоящите правила, като част от Правилника за дейността на училището;

2. Координационен съвет

• Планира, проследява и координира дейностите за справяне с тормоза на равнище училище;

• Обобщава резултатите от оценката на тормоза в началото и в края на учебната година и запознава заинтересованите страни с обобщените резултати;

• Обобщава предложенията на класовете и изготвя общоучилищни правила и ценности;

• Обсъжда и приема процедурите за докладване, регистриране и проследяване на случаите на тормоз;

• Прави мотивирани предложения до директора с цел подобряване на работата;

• Подпомага класните ръководители с материали и консултации, съдейства за организирането на периодични обучения на учителите по темата за насилието и тормоза

3.Педагогически съветник

• Член е на Координационния съвет за противодействие на тормоза в училище;

• Съдейства на класните ръководители при извършване на оценката на тормоза в училище;

• Отговаря за воденето и съхранението на  Дневника за регистриране на случаите на тормоз и съпътващата документация;

• Участва в екипите за работа по случай и разработва програми за работа с деца в риск

4.Класни ръководители

• В началото и в края на учебната година извършват оценка на тормоза между учениците в класа по методика, определена от Координационния съвет;

• Запознават учениците с процедурата за съобщаване на случаи на тормоз;

• Инициират приемането на правила и ценности на равнище клас, които поставят на видно място в класната стая;

• В плана на класа планират провеждането на дейности, свързани с формирането у учениците на нагласи и социални умения, недопускащи насилие;

• За всеки случай на насилие или тормоз попълват протокол, който предават на училищния психолог;

• Участват в работата на екипа, сформиран по конкретен случай на ученик от класа;

• Информират родителите в началото на всяка учебна година за Училищната политика за противодействие на тормоза, както и за приетите Единни правила за действие в случаи на тормоз сред учениците;

• Информират родителите при всяка проява на тормоз, в които детето им е участник и за предприетите от училището мерки

5. Всички учители

• Включват темата за насилието и тормоза в учебни единици, при които това е възможно;

• Поощряват и развиват съвемстното учене, както и поведение на сътрудничество и взаимопомощ;

• Познават и използват установената система за информиране и съобщаване за случаи на тормоз между учениците;

• Познават и прилагат правилата и последствията, приети от съответния клас и изискват от учениците да ги спазват;

6. Дежурни учители и служители

• Стрикно спазват утвърдения от директора график за дежурство;

• Реагират според утвърдените процедури в ситуации на тормоз по време на дежурството;

• Докладват на училищното ръководство за всеки случай на тормоз.

7. Непедагогически персонал

• Полагат грижи за предотвратяване на прояви на насилие и тормоз в училищни помещения, за които отговарят;

• Познават основните принципи на действие в ситуации на тормоз и ги прилагат;

• Не допускат прояви на тормоз и насилие и съобщават за тях на класен ръководител, заместник-директор, директор

(2). Процедура за информиране и съобщаване на случаи на тормоз

• Всеки класен ръководител може да договори с учениците си от класа и форми и начини за съобщаване на случаи на тормоз в класа;

• Всеки учител и служител, наблюдавал случай на тормоз, е длъжен незабавно да информира училищното ръководство.

(3). Процедури за регистриране, докладване и разглеждане на случаи на тормоз

Всеки учител или служител, станал свидетел на ситуация на тормоз или за която е получил сигнал /от ученик, родители ли друг служител от училището/ е длъжен да се намеси, за да прекрати ситуацията на тормоз.

(4). Действия в случаи на тормоз:

Ниво на тормоз Отговор на училището Документиране  Процедури за интервенция

Първо – ниско нарушаване на правилата Действията се предприемат от класния ръководител, заедно с родител, като се предприема педагогическа работа – индивидуално, за група ученици или за целия клас.

При повторение на насилственото поведение или ако един и същ ученик е

 тормозен нееднократно, тогава се предприемат действия, предписани за ситуации от нива две или три Ситуациите от първо ниво не се документират 1.Откриване на ситуация на тормоз-подборно информиране

за случилото се от всички участници.

2.Прекратяване на ситуацията и успокояване  към всички участници.

3.Уведомяване на родители.

4.Консултации-предприемане на индивидуални разговори с участниците.

5.Мерки и действия от страна на класния ръководител за намиране на решение.

6.Мониторинг на предприетите мерки и действия.

Второ – повтаряне на едни и същи нарушения на правилата или с по-сериозни последици Действията се предприемат от класен ръководител, педагогически съветник, представител на Координационния съвет, директор и родител.

КС прави оценка на риска и се инициира индивидуална работа по случая. Ситуацията се документира в Дневник за регистриране на случаите на тормоз. 1.Откриване на ситуацията.

2.Прекратяване на ситуацията и успокояване към всички участници.

3.Уведомяване на ОЗД и/или полиция по преценка. Уведомяването е задължително и незабавно в случаи на сексуален тормоз.

4.Уведомяване на родител.

5.Консултации.

6.Мерки и действия-работа на КС

7.Мониторинг на предприетите мерки и действия.

Трето – злоупотреба със сила и при екстремни ситуации, в които съществува опасност за живота Незабавно се уведомява ОЗД и/или органите на полицията.

Действията  се предприемат от директор заедно с КС със задължителното участие на

родител и компетентни власти – ОЗД, полиция, центрове за социална работа, здравни центрове и др.

Отговорът на училището може да включва насочване към МКБППМН и полицията, ОЗД и общината, съставяне на протокол за тормоз и възстановяване на щетата, включване на учениците в допълнителни програми, насочване към услуги в общността Ситуацията се документира в Дневника за регистриране на случаите на тормоз. Предприема се интензивна работа, включваща всички участници, оценка на потребностите и план за действие и се инициират процедури в съотвтствие със закона. 1.Откриване на ситуация на тормоз и незабавно уведомяване на ОЗД и/или органите на полицията.

2.Прекратяване на ситуацията и успокояване към всички участници.

3.Уведомяване на родител.

4.Консултации – индивидуални разговори с участниците. 

5.Мерки и действия от страна на КС, интензивна работа по случая и насочване към други служби и/или услуги от страна на директора.

6.Мониторинг на предприетите мерки и действия. 

(5) Действия при случаи на тормоз

Раздел ІІІ

Санкции на учениците

Чл.85. (1) За неизпълнение на задълженията, определени в закона за предучилищното и училищното образование, в нормативните актове по неговото прилагане и в настоящия правилник, след изчерпване на останалите механизми за въздействие върху вътрешната мотивация и за преодоляване на проблемното поведение на учениците може да се налагат следните санкции:

1. забележка

а / за допуснати над 10 неизвинени отсъствия;

б / за еднократно нарушение на правилника за дейността на училището.

     Налага се със заповед на директора по мотивирано писмено предложение на класния ръководител.

     Срокът  на санкцията е до края на учебната година.

2. Преместване в друга паралелка на същото училище

/не се прилага, за СГХСТ  поради промяна на професията или специалността и се заменя със „Забележка“ от Педагогическия съвет/

 а / за допуснати над 15 неизвинени отсъствия;

 б/ за последващи предходната санкция  нарушения на правилника за дейността на училището.Налага се със заповед на директора по мотивирано писмено предложение на класния ръководител.

    Срокът на санкцията е до края на учебната година.

3. предупреждение за преместване в друго училище

а / за допуснати над 30 неизвинени отсъствия;

б / за системни  нарушения на правилника за дейността на училището ,и тежки нарушения

      Налага се със заповед на директора по предложение на  педагогическия съвет.

      Срокът на санкцията е до края на учебната година.

    4.   преместване в друго училище

а / за допуснати над 40 неизвинени отсъствия;

б / за тежки  и системни нарушения на правилника за дейността на училището;

в / за упражняване на физическо и психическо насилие.

     Налага се със заповед на директора по предложение на педагогическия съвет.

     Срокът на санкцията е до края на учебната година.

     Ученик, с наложена санкция  по т.4 продължава обучението си в друго училище при условия и по ред, определени със заповед на началника на регионалното управление  на образованието.

     След заличаване на санкцията ученикът може да продължи обучението си в училището, в което е преместен.

    5.преместване от дневна в самостоятелна форма на обучение –

                              за ученици,  навършили 16 – годишна възраст;

а / за допуснати над 40 неизвинени отсъствия;

б/ за тежки и системни нарушения на правилника за дейността на училището

в/ за  физическо и психическо насилие

       Налага се със заповед на директора по предложение на педагогическия съвет.

       Срокът на санкцията е до края на учебната година.

(2) За възпрепятстване провеждането на учебния процес учителят може да наложи мярката „отстраняване на ученика до края на учебния час“, като документира наложената мярка в дневника на класа. Ученикът е длъжен незабавно след отстраняването му да се яви в учителската стая при дежурния учител. Дейностите, които ученикът извършва под ръководството на дежурния учител са:

– Образователни дейности;

– Дейности за хигиенизиране на училищната сграда;

– Дейности за поддържане на училищните зелени площи.

 (3)  Когато ученикът се яви в училище или във фирмата, в която провежда учебна и производствена практика с облекло или във вид, които са в нарушение на този правилник, както и когато състоянието му не позволява да участва в образователния процес, на ученика се налага мярката „отстраняване от училище до отпадане на основанието за отстраняването му“. Мярката се налага със заповед на директора. За времето на отстраняване на ученика се отбелязват  отсъствия. Веднага след отстраняване от училище директорът уведомява родителя.

         Чл.86. (1) За едно нарушение не може да бъде наложена повече от една санкция.

(2) Мерките по чл.85, ал.2 и 3 се налагат независимо от санкциите по чл.85, ал.1

(3) Когато санкциите по чл.85, ал.1, т.2, т.3, т.4 и т. 5 са наложени до 30 дни преди края на втория учебен срок, те влизат в сила от началото на следващата учебна година.

       Чл.87. (1) За откриване на процедура по налагане на санкциите по чл.85, ал.1 директорът задължително уведомява родителя, представителя на ученика или лицето, което полага грижи за него /образец 5Б или 5В/, а в случаите по чл.85, ал.1, т.3-5 и съответните териториални структури за закрила на детето /образец 6/.

(2) В процедурата по налагане на санкция малолетният ученик се представлява от родителя си или от оправомощено от родителя лице, а непълнолетният ученик извършва всички действия лично, но със съгласието на родителите си.

(3) Ученикът има право преди налагане на съответната санкция да бъде изслушан и/или писмено да обясни фактите и обстоятелствата, свързани с конкретното нарушение. Изслушването задължително се извършва в присъствието на училищния психолог

(4) Родителят на ученика има право да присъства на изслушването и да изрази мнение, както и да участва в процедурата по налагане на санкцията при условия и по ред, определени с държавния образователен стандарт за приобщаващото образование.

Чл. 88. (1) Заповедта за налагане на санкцията се издава в 14-дневен срок от предложението на класния ръководител или педагогическия съвет.  В заповедта се посочва видът на санкцията, срокът и мотивите за налагането и.

(2) Заповедта за налагане на санкция се връчва в 3-дневен срок от издаването и на ученика и на родителя му от класния ръководител срещу подпис, а заповедта за налагане на санкция „преместване в друго училище“ – и на началника на регионалното управление на образованието.

(3) Заповедта по ал.1 може да се оспорва пред министъра на образованието и науката

(4)Заповедта по ал.1 може да се обжалва при условията и по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

       Чл.88а.  Процедура за налагане на санкции и мерки:

      (1)  Санкции:

      1.  Санкции по чл.199, ал.1, т.1 и т.2 от ЗПУО– „забележка”             – преди налагане на санкция „забележка” , класният ръководител изпраща предупредително писмо /по образец/  до родителите и извършва дейности за въздействие върху вътрешната мотивация и за преодоляване на проблемното поведение, които вписва в дневника на класа;

             – при изчерпване на възможностите за въздействие, се пристъпва към  предложение до директора за налагане на санкция „забележка“ За целта класният ръководител попълва писмено предложение до директора /образец / и до родителя /образец /. Датата и часа  на изслушването в образец и срока за представяне на писмени обяснения се съгласуват с директора;

            – при условие, че ученикът е предпочел писмено да обясни фактите и обстоятелствата, свързани с конкретното нарушение, вместо да бъде изслушан от директора, обяснението се завежда в администрацията на училището;

             – класният ръководител представя на директора  Протокол  с подписи на ученика и родителя и евентуално писмените обяснения;

            – директорът изслушва ученика в присъствие на гл.учител или зам. директор  и родителя или приема писмените обяснения;

            – след преценка на дадените обяснения, в срок до 14 дни след изслушването или приемането на писмени обяснения, издава заповед за налагане на санкция по т.1 или т.2;

             – класният ръководител изисква подписи на ученика и родителя на заповедта за налагане на санкция до 3 дни след издаването и;

             – класният ръководител вписва наложената санкция  в ученическата книжка, в личния картон и в характеристиката на ученика;

             – класният ръководител предприема дейности за превенция и преодоляване на проблемното поведение, които вписва в дневника на класа.

2. Санкции по чл.199, ал.1, т. 3, т. 4 и т. 5 от ЗПУО –  „предупреждение за преместване в друго училище”, „преместване в друго училище” и „преместване от дневна форма в самостоятелна форма на обучение”:

            – преди започване на процедура по налагане на санкция по чл.199, ал.1, т.3-5 от ЗПУО класният ръководител е предприел дейности за въздействие върху вътрешната мотивация и преодоляване на проблемното поведение на ученика, документирани в дневника на класа;

           – при изчерпване на възможностите за въздействие, класният ръководител изпраща до родителя покана  /образец– минимум 15 дни преди заседанието/ за присъствие на заседание на педагогическия съвет, на което ученикът може да бъде изслушан или да бъдат представени неговите писмени обяснения  на фактите и обстоятелствата, свързани с конкретното нарушение; За срок за представяне на писмени обяснения се посочва дата, която предхожда заседанието поне с два дни;

                 – класният ръководител уведомява дирекция „Социално подпомагане”, отдел „Закрила на детето“

     / образец, минимум 15 дни предварително / по настоящ адрес на ученика, представител на който може да присъства на изслушването с оглед защита на правата и на интересите на ученика;

           – класният ръководител представя в администрацията на училището доклад до ПС / образец / минимум 2 дни преди заседанието на ПС, заедно с върнатия и подписан образец и евентуално писмените обяснения на ученика, заведени в администрацията на училището;

           – директорът издава заповед за налагане на санкцията до 14 дни след решението на ПС;

           – класният ръководител изисква подписи на ученика и родителя на заповедта за налагане на санкция до 3 дни след издаването и;

             – класният ръководител вписва  в ученическата книжка, в личния картон и в характеристиката на ученика наложената санкция;

            – класният ръководител предприема дейности за превенция и преодоляване на проблемното поведение, които вписва в дневника на класа.

(2). Мерки:

1. Мярка по чл.199, ал.2 от ЗПУО – отстраняване от час при възпрепятстване провеждането на учебния процес:

         – ученикът се явява в учителската стая при дежурния учител; при отказ на ученика да напусне кабинета, дежурният ученик уведомява за това директора, заместник-директор или дежурен учител в учителската стая, които предприемат съответните мерки;

        – дежурният учител вписва името на ученика в „Дневник за вписване на отстранени от час ученици“;

        – веднага след приключване на часа, учителят, отстранил ученика от час, уведомява по телефона или по електронна поща родителите на ученика за причините за отстраняване;

2. Мярка по чл.199, ал.3 от ЗПУО – отстраняване от училище при явяване в училище с облекло или във вид, които са в нарушение на правилника за дейността на училището, както и когато състоянието на ученика не позволява да участва в учебния процес:

      – налага се със заповед на директора;

     – директорът уведомява  родителя;

        (3) Документацията по изпълнение на процедурата за налагане на санкции и мерки се описва в справка  –   образец и съхранява от класния ръководител в папка на класа, в учителската стая.

             Чл.88б. Освен налагане на санкция в зависимост от причините за проблемното поведение на ученика се предоставя планирана обща подкрепа за личностното развитие:

– Консултации по учебни предмети;

– Консултации с психолог;

– Допълнително обучение в неучебно време;

– Участие в занимания по интереси;

– Кариерно ориентиране;

– Други дейности с оглед недопускане на нарушения или отпадане от училище.

Видът на общата подкрепа се определя от координиращия екип съвместно с класния ръководител, учителите и родителя, представителя на ученика или лицето, което полага грижи за ученика. Извършените дейности се документират в дневника на класа.

         Чл.89. (1) Наложените санкции се отразяват в ученическата книжка и в личния картон на ученика.

 (2) Ученик, на когото е наложена санкция по чл.85, ал.1, т.3-5, за срока на санкцията се лишава от правото да получава стипендия за отличен успех.

         Чл.90. (1) Санкциите и мерките се заличават с изтичане на срока, за който са наложени, или предсрочно по реда, по който са наложени.

(2) Заличаването се отразява в ученическата книжка и в личния картон на ученика.

ГЛАВА ШЕСТА

РОДИТЕЛИ

Чл. 91. (1) Сътрудничеството и взаимодействието между родителите и  училището се осъществяват чрез индивидуални консултации, родителски срещи, обучения, както и всеки път, когато конкретна ситуация или поведение на ученика го прави необходимо.

(2) Средство за постоянна връзка между училището и родителя е ученическата книжка.

(3) Средство за връзка със семейството на ученика може да бъде и електронната поща на един от родителите, на училището.

Чл. 92. Родителите имат следните права:

1. периодично и своевременно да получават информация за успеха и развитието на децата им в образователния процес, за спазването на правилата в училището и за приобщаването им към общността;

2. да се срещат с ръководството на училището, с класния ръководител, с учителите и с другите педагогически специалисти в определеното приемно време или в друго удобно за двете страни време;

3. да се запознаят с училищния учебен план;

4. да присъстват и при желание от тяхна страна да бъдат изслушвани, когато се решават въпроси, които засягат права и интереси на ученика;

5. най-малко веднъж годишно да получават информация, подкрепа и консултиране в училището по въпроси, свързани с образованието, с кариерното ориентиране и с личностното развитие на децата им;

6. да избират и да бъдат избирани в обществения съвет на  училището;

7. да изразяват мнение и да правят предложения за развитие на училището.

8. При провеждане на ДЗИ имат право да присъстват като наблюдатели до трима родители-представители на ученици от СГХСТ, когато в сградата се провежда държавният зрелостен изпит, те могат да присъстват при подготовката на изпитните зали преди началото на изпита и при допускането и разпределението на квесторите и на зрелостниците в сградата.

9. Представители на родителите се определят до 30 дни преди изпитния ден по следният ред:

– покана на родителски срещи проведени през м. март-април; заявено писмено желание чрез заявление с вх.№ до директора; предложение от председателя на обществения съвет при СГХСТ, или училищното настоятелство направени писмено включително и получени на електронната поща на училището

. -подборът при получени повече от писмени предложения или заявления от родители се извършва от директора и председателя на Обществения съвет на СГХСТ.

10. Представители на родителите не могат да бъдат: 1. родители на зрелостници; 2. лица, извършващи образователни услуги на зрелостници; 3. лица със завършено висше образование по специалност от професионално направление съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления, съответстващо на учебния предмет. 11.Липсата на обстоятелства по т 10 се удостоверява от представителите на родителите с декларацията по образец Представителите на родителите нямат право на достъп до изпитните материали и до изпитните зали по време на провеждане на държавния зрелостен изпит.

Чл. 93. (1) Родителите имат следните задължения:

 1. да осигуряват редовното присъствие на ученика в училище, като уведомяват своевременно училището в случаите на отсъствие на ученика;

2. да запишат ученика в училище в случаите на преместване в друго населено място или училище;

3. редовно да се осведомяват за своите деца относно приобщаването им в  училищната среда, успеха и развитието им в образованието и спазването на училищните правила;

4. да спазват правилника за дейността на училището и да съдействат за спазването му от страна ученика;

5. да участват в процеса на изграждане на навици за самоподготовка като част от изграждането на умения за учене през целия живот;

6. да участват в родителските срещи;

7. да се явяват в училището след покана от учител, директор или друг педагогически специалист в подходящо за двете страни време.

ГЛАВА СЕДМА

УЧИТЕЛИ, ДИРЕКТОРИ И ДРУГИ ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ

Раздел І

Функции и длъжности

Чл. 94. (1) Педагогическите специалисти са лица, които в съответствие с

придобитото образование и професионална квалификация, заемат длъжности в

системата на предучилищното и училищно образование и изпълняват функции, свързани с:

1. обучението, възпитанието, социализацията и подкрепата за личностно развитие на учениците от училището.

2. управлението на училището.

(2) Педагогически специалисти по ал. 1, т. 1 са учителите, психолозите, и ръководителите на направление „Информационни и комуникационни технологии“.

(3) Педагогически специалисти по ал. 1, т. 2 са директорите  и заместник-

директорите, които изпълняват норма на преподавателска работа.

Чл. 95. (1) Лицата, които заемат учителски длъжности, имат функции, свързани с подготовка, организиране и провеждане на обучението, възпитанието, социализацията и подкрепата на учениците в училище.

(2) Учителските длъжности са:

1. учител;

2. старши учител;

3. главен учител;

Чл. 96. Длъжността „учител“ включва следните функции:

1. планиране на образователния процес и на дейностите по самоподготовка, организиран отдих и занимания по интереси при отчитане на възрастовите, индивидуалните възможности и особености и специални образователни потребности на  учениците, както и на възможностите за развитието им;

 2. организиране и провеждане на образователния процес, на самоподготовката, организирания отдих  и заниманията по  интереси на учениците, използване на ефективни методи на обучение, на информационните и комуникационни технологии, създаване и поддържане на стимулираща и подкрепяща образователна среда и позитивна дисциплина, които насърчават развитието на учениците, на коректни взаимоотношения, конструктивно общуване и сътрудничество както между учител и учениците и между самите ученици, така и между учител и родител;

3. оценяване напредъка на учениците и на степента на усвояване на предвидените компетентности, насърчаване на постиженията или оказване на необходимата подкрепа и съдействие за пълноценното им интегриране в образователната и социалната среда, съобразно специфичните им потребности;

4. сътрудничество и участие в екипи за подкрепа на личностното развитие на

учениците, съвместно с други педагогическите специалисти, взаимодействие с други институции и организации за осъществяване на подкрепа за личностно развитие на учениците;

5. контролиране, насърчаване и отчитане участието на учениците

в образователния процес и своевременно информиране на класния ръководител за

допуснати отсъствия и възникнало проблемно поведение с цел набелязване на мерки за преодоляване;

6. отговорност за живота и здравето на учениците както по време на

образователния процес в учебен час, така и по време на организираните допълнителни дейности или занимания по интереси;

7. участие в провеждането на национално външно оценяване, държавни

зрелостни изпити и държавни изпити за придобиване на професионална квалификация – по теория и практика на професията като квестори, оценители, консултанти и други;

Чл. 97.  Длъжността „старши учител“, освен чрез функциите по чл.96,  се

осъществява и чрез функции, свързани с:

1. провеждането на вътрешноинституционалната квалификация:

2. участие в:

а) подготовката на изпитни материали: тестове, задачи, задания и критерии за

оценяване на знанията и уменията на учениците по съответния учебен предмет;

б) диагностика и оценка на резултатите на учениците, напредъка и

необходимостта от допълнителна работа;

в) провеждането на външно оценяване и държавни зрелостни изпити;

г) провеждането на училищен кръг на олимпиади, конкурси, състезания и други извънкласни форми и дейности;

3. обобщаване и анализиране на резултатите, получени от оценяването на входното и изходното равнище и/или от външно оценяване по съответния учебен предмет ниво клас;

Чл. 98. Длъжността „главен учител“ се осъществява чрез функции, свързани с:

1. подпомагане разработването на стратегията за развитие на училището, с актуализирането й и с отчитането на изпълнението й;

2. планиране на вътрешноинституционалната квалификация чрез участие в подготовката на план за квалификационната дейност като част от годишния план за дейността на институцията, организиране и координиране на методическата дейност;

3. организиране и координиране на обмяната на добри практики в училището, ориентирани към повишаване качеството на обучение и прилагането на интерактивни методи за работа с учениците;

4. участие в подготовката и провеждането на дейностите, свързани с:

а) национално външното оценяване и държавните зрелостни изпити в училището;

б) обобщаването на резултатите от националното външно оценяване и от държавните зрелостни изпити за училището;

в) олимпиади, състезания, конкурси, пленери и други извънкласни форми и дейности, когато областен или национален кръг се провеждат в училището.

5. консултиране на лицата, заемащи длъжността „учител“ и длъжността „старши учител“ в училище, при оценяването на индивидуалните потребности и на напредъка учениците;

6. подпомагане и консултиране на лицата, заемащи длъжността „учител“ и длъжността „старши учител“ по отношение на самооценяването в процеса на атестиране и диференцирано заплащане.

Чл. 99. Длъжностите „старши учител“ и „главен учител“ имат и функции,

свързани с:

1. наставничество:

а) за подпомагане на новоназначени учители и оказване на методическа подкрепа за ефективно включване в образователния процес, мотивиране за професионално усъвършенстване и кариерно развитие като наставник;

б) чрез ръководене на самостоятелното участие в образователния процес на „стажант-учители“ като „учител-наставник“;

в) за осъществяване на методическа и организационна подкрепа на учители при ниска оценка в резултат на атестирането;

2. консултиране и подпомагане на лицата, заемащи длъжност „учител“, с цел кариерното им развитие;

3. разработването на училищните учебни планове, учебни програми, иновативни и авторски програмни системи в случаите, предвидени в държавните образователни стандарти;

4. организиране и координиране на дейности по разработване на проекти и участие в изпълнението им.

Чл. 100. (1) Лица, които заемат учителска длъжност и са класни ръководители, имат и следните допълнителни функции:

1. формиране на умения за работа в екип и за изграждане на позитивен организационен климат, като поощрява уменията на учениците за общуване и за интегриране в училищната и социалната среда;

2. подкрепа на ученическото самоуправление чрез включване в дейности по изготвянето на:

а) план за часа на класа с теми от глобалното, гражданското, здравното и интеркултурно образование, за кариерното им ориентиране и други;

б) правила за поведението на паралелката, съобразени с Етичния кодекс на училищната общност съвместно с учениците;

3. своевременното информиране на родителите за:

а) училищния учебен план, по който се провежда обучението в училището, седмичното разписание и възможностите за избор на допълнителни форми на педагогическо взаимодействие или на занимания по интереси;

б) успеха и развитието на децата им в процеса на обучение, възпитание и социализация, за спазването на правилата в училището и на Етичния кодекс с цел приобщаване към училищната общност;

в) възможностите и формите за обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие на ученика, за определения график на допълнителното обучение и на допълнителните консултации по учебни предмети, за предлаганите занимания по интереси;

г) допуснати отсъствия и възникнало проблемно поведение с цел набелязване на мерки за преодоляване;

4. консултиране на учениците и на родителите по въпроси, свързани с кариерното ориентиране, с оглед осигуряването на подходяща среда за максимално развитие на заложбите и на уменията му;

5. прави мотивирано писмено предложение до директора на училището за налагането на санкция „забележка“ или „преместване в друга паралелка на същото училище“ на ученик във връзка с неизпълнение на задълженията му и за преодоляване на проблемно поведение;

6. стриктгно спазва процедурата за налагане на санкции и мерки на учениците;

7. спазва изискванията за оформяне и съхранение на документите на паралелката.

Чл. 101. (1) Длъжността „педагогическия съветник “ в училище включва функции, свързани с наблюдение, оценяване и подкрепа на психичното здраве и развитие на учениците, подкрепа за разбиране на влиянието на психично здравните проблеми върху обучението и участие в преодоляването им, участие в изграждането на училищната политика за закрила на детето и за превенция на тормоза и насилието между учениците, активно участие в изграждането на позитивен психологически климат в образователната среда, подкрепа в създаването на училищна култура на ценене на различията, толерантност, сътрудничество и взаимопомощ.

(2) Лицата, заемащи длъжността „педагогическия съветник “, изпълняват функциите си като:

1. работят в екип с учителите и другите педагогически специалисти за целите на оценката на потребностите на учениците за предоставяне на общата подкрепа, като подпомагат и координират дейността на екипа;

2. участват в екип с учителите, другите специалисти и родителите за целите на разпознаването на децата и учениците, които имат нужда от допълнителна подкрепа, като организират и координират дейността на екипа;

3. участват в извършването на оценката на потребностите и функционирането на ученика в училище с прогноза и насоки за личностното му развитие;

4. разширяват възможностите за подкрепа на учениците в процеса на възпитание, обучение и социализация;

5. участват в обсъждането и вземането на решения при работа по случай на  ученици, които имат нужда от допълнителна подкрепа, включително при обсъждане на санкции на ученици;

6. участват при изготвянето на индивидуални учебни програми на ученици, които получават допълнителна подкрепа;

7. участие в изготвянето и в реализирането на училищни програми за превенция на отпадането от училище и за намаляване броя на преждевременно напусналите;

8. активно взаимодействат с родителите като насърчават участието им в създаването на училищни политики и определянето на потребностите на учениците;

9. извършват превенция на обучителни трудности чрез прилагане на програми за развитие на децата съгласно държавния образователен стандарт за приобщаващото образование;

10. предлагат подходящи форми за терапевтична работа и психо-социална рехабилитация на базата на диагностична оценка и изследвания със стандартизирани и утвърдени диагностични инструменти;

11. провеждат работа по случай в училището в сътрудничество с институции и служби от общността извън него;

12. осъществяват дейности по превенция на зависимостите и насилието, разпознават формите им, оценяват поведенчески прояви на децата и учениците, предлагат и прилагат форми на въздействие и дейности за мотивация за преодоляване на проблемното поведение на ученици;

13. взаимодействат с родители, учители и с другите педагогически специалисти, консултират и предлагат възможни решения за справяне с даден проблем или за вземане на решение по случай;

14. проучват психологическите фактори при психично-здравни диагнози и за превенция на заболявания и състояния, емоционални и личностни разстройства и формулират оценката за нуждите на ученика, както и целите, специфични за всеки елемент от обкръжението на ученика, като при необходимост се консултират с допълнителни специалисти;

15. осъществяват индивидуално консултиране, работа по конкретен случай, групова работа по определен проблем, кризисна интервенция, превенция на психично здравни проблеми и др. форми на подкрепа;

16. организират срещи с другите педагогически специалисти и медицинските лица в училището, участват в обсъждане на методите на работа, в консултирането им и в даване на препоръки.

   103. (1) Директорът на училището ръководи образователния процес в институцията в съответствие с държавната политика в областта на образованието и планира, организира, координира, контролира и отговаря за цялостната административно-управленска и финансова дейност в институцията.

(2) Директорът, като орган на управление и контрол, изпълнява своите функции като:

1. планира, организира, контролира и отговаря за дейностите свързани с обучение, възпитание и социализация в институцията;

2. отговаря за спазването и прилагането на държавните образователни стандарти;

3. утвърждава Списък-образец на институцията след съгласуване с началника на регионалното управление на образованието;

4. организира и ръководи процеса на самооценяване на училището чрез изготвяне на вътрешна оценка на качеството на предоставяното образование с оглед внасянето на подобрения в работата на институцията;

5. предлага за съгласуване и утвърждаване държавния и допълнителния план-прием;

6. организира и контролира дейности, свързани със задържането на подлежащите на задължително обучение ученици от институцията, и с организирането и изпълнението на приема;

7. подписва документите за преместване на учениците, за завършен клас, за степен на образование, за професионална квалификация;

8. съхранява училищния печат и печата с държавния герб;

9. изготвя длъжностно разписание на персонала и утвърждава поименно разписание на длъжностите;

10. сключва, изменя и прекратява трудови договори с педагогическите специалисти и с непедагогическия персонал в институцията в съответствие с Кодекса на труда. Обявява свободните работни места в бюрото по труда и в регионалното управление на образованието в тридневен срок от овакантяването им;

11. организира ефективното управление на персонала като създава условия за повишаването на професионалната му квалификация и за кариерно развитие на педагогическите специалисти;

12. организира атестирането на педагогическите специалисти и при необходимост организира изработването на план за методическа и организационна подкрепа;

13. отговаря за законосъобразното, целесъобразно, икономично и прозрачно разпореждане с бюджетните средства, за което представя тримесечни отчети пред общото събрание на работниците и служителите и обществения съвет;

14. контролира и отговаря за правилното попълване и съхраняване на документите;

15. съдейства на компетентните контролни органи при извършване на проверки и  организира и контролира изпълнението на препоръките и предписанията им;

16.поощрява и награждава ученици, учители и други педагогически специалисти и непедагогическия персонал за постиженията и изявите им;

17. налага санкции на ученици, учители и други педагогически специалисти и непедагогическия персонал;

18. отговаря за осигуряването на здравословна, безопасна и благоприятна среда за обучение, възпитание и труд;

19. отговаря за опазването и обогатяването на материално-техническата база на институцията като създава подходяща организация с цел ефективно изпълнение на задълженията;

20. осъществява взаимодействие с родители и представители на организации и общности;

21. координира взаимодействието със социалните партньори и заинтересовани страни;

22. представлява институцията пред администрации, органи, институции, организации и лица и сключва договори с юридически и физически лица по предмета на дейност в съответствие с предоставените му правомощия;

23. съдейства на компетентните органи за установяване на нарушения по чл. 347 от Закона за предучилищното и училищно образование.

(3) Директорът на  на училището е председател на педагогическия съвет и осигурява изпълнение на решенията му.

(5) Със своя заповед директорът може да делегира правомощия на заместник-

директорите, в определените в нормативен акт случаи.

Чл. 104. (1) При управлението и контрола на учебната, учебно-производствената и административно-стопанската дейност директорът може да се подпомага от един или няколко заместник-директори.

(2) Функциите на заместник-директорите се определят от директора.

Чл. 105. Заместник-директорите, които осъществяват функции по чл. 21, ал. 1, свързани с управлението и контрола на учебната и учебно-производствената, дейност, изпълняват норма за преподавателска работа.

Раздел ІІ

Права и задължения

Чл. 106. (1) Педагогическите специалисти имат следните права:

1. да бъдат зачитани правата и достойнството им;

2. да определят методите и средствата за провеждане на образователния процес съобразно принципите и целите, определени в ЗУПО;

3. да участват във формирането на политиките за развитие на училището;

4. да получават професионална подкрепа в процеса на изпълнение на служебните си задължения;

5. да повишават квалификацията си;

6. да бъдат поощрявани и награждавани.

(2) Педагогическите специалисти имат следните задължения:

1. да осъществяват обучение и възпитание на учениците в съответствие с държавните образователни стандарти;

2. да опазват живота и здравето на  учениците по време на образователния процес и на други дейности, организирани от институцията;

3. да зачитат правата и достойнството на  учениците и другите участници в училищното образование и да сътрудничат и партнират със заинтересованите страни;

4. да поддържат и повишават квалификацията си съобразно политиките за организационно развитие на училището и специфичните потребности на учениците, с които работят с цел подобряване качеството на образованието им.

(3) На педагогическите специалисти се дължи почит и уважение от учениците, родителите, административните органи и обществеността.

Чл. 107. (1) Освен в случаите, определени в закона за предучилищното и училищното образование, педагогически специалист не може да извършва срещу заплащане обучение или подкрепа на ученици, с които работи в училището, ако това заплащане е от името и за сметка на учениците, включително със средства от училищното настоятелство.

(2) Педагогически специалист няма право да участва при изготвяне и оценяване на изпитни материали и да извършва проверка и оценка на изпитни работи, ако е подготвял ученици за явяването им на съответния изпит срещу заплащане, ако това заплащане е от името и за сметка на учениците.

(3) В едномесечен срок от началото на всяка учебна година педагогическият

специалист подава пред работодателя си писмена декларация относно обстоятелството дали срещу заплащане от името и за сметка на учениците през предходната учебна година е извършвал обучение или подкрепа на ученици и че това не са били  ученици, с които педагогическият специалист е работил училището в същия период.

(4) Преди включването в дейности по ал. 2 педагогическият специалист подава декларация, че не е подготвял ученици за явяването им на съответния изпит срещу заплащане от тях или от родителите им.

(5) При установяване нарушение на ал. 1 и 2, както и в случаите на неподаване на декларацията по ал. 3 или при подаване на декларация с невярно съдържание педагогическите специалисти носят дисциплинарна отговорност по реда на Кодекса на труда.

Раздел ІІІ

Повишаване квалификацията на учителите, директорите и другите педагогически специалисти

Чл. 108. (1) Повишаването на квалификацията е непрекъснат процес на

усъвършенстване и обогатяване компетентностите на педагогическите специалисти за ефективно изпълнение на изискванията на изпълняваната работа и за кариерно развитие.

(2) Планирането, координирането, управлението и контролът на дейностите за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти се осъществяват на национално, регионално, общинско и училищно ниво.

(3) Педагогическите специалисти са длъжни ежегодно да повишават квалификацията си с цел подобряване качеството на работата им и повишаване резултатите и качеството на подготовка на учениците.

(4) Директорът на училището е длъжен да осигурява необходимите условия за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти.

Чл. 109. (1) Повишаването на квалификацията на педагогическите специалисти се извършва от специализирани обслужващи звена, от висши училища и научни организации. Повишаването на квалификацията на педагогическите специалисти се извършва и от обучителни организации, чиито програми за обучение са одобрени от министъра на образованието и науката.

 (2) Повишаването на квалификацията на педагогическите специалисти по ал. 1 се измерва чрез система от квалификационни кредити и се удостоверява с документ. Системата от квалификационни кредити се определя с държавния образователен стандарт за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогическите специалисти.

(3) Педагогическите специалисти са длъжни да повишават квалификацията си по програми на организациите по ал. 1 в не по-малко от 48 академични часа за всеки период на атестация.

Чл. 110 (1) Постигнатите компетентности се отразяват в професионално портфолио на педагогическия специалист. Професионалното портфолио се съставя от педагогическия специалист и включва разработени материали, които доказват активното му участие в реализирането на политиката на училището, професионалните му изяви, професионалното му усъвършенстване и кариерното му израстване, както и постигнатите резултати с учениците.

(2) Професионалното портфолио подпомага атестирането и самооценяването на педагогическия специалист.

(3) Целите, функциите и съдържанието на професионалното портфолио се определят с държавния образователен стандарт за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

Раздел ІV

Поощряване и награждаване на педагогическите специалисти

Чл. 111. Педагогическите специалисти се поощряват с морални и материални награди за високи постижения.

Чл. 112. Педагогическите специалисти може да бъдат награждавани с отличия и награди за образцово изпълнение на задълженията си със заповед на работодателя си.

ГЛАВА ОСМА

ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 113. Директорът на училището контролира цялостната дейност на институцията в съответствие с правомощията, определени с държавния образователен стандарт за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

Чл. 114. (1) В изпълнение на своите правомощия директорът издава заповеди.

(2) Административните актове на директора на училището могат да се оспорват по административен ред пред  министъра на образованието и науката.

(3) Административните актове на директора могат да се обжалват по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Чл. 115. (1) Специализиран орган за разглеждане и решаване на основни

педагогически въпроси в училището е педагогическият съвет.

(2) Педагогическият съвет включва в състава си всички педагогически специалисти и заместник-директорите без норма на преподавателска работа.

(4) В заседанията на педагогическия съвет с право на съвещателен глас може да участват представители на обществения съвет, настоятелството, медицинското лице, което обслужва училището, ученици, както и други лица.

(5) Директорът на училището, в качеството си на председател на педагогическия съвет, кани писмено представителите на обществения съвет и на настоятелството на заседанията на педагогическия съвет, като им предоставя възможно най-пълна информация по въпросите, които предстои да бъдат обсъждани.

Чл. 116. (1) Педагогическият съвет в училището:

1. приема стратегия за развитие на училището за следващите 4 години с приложени към нея план за действие и финансиране;

2. приема правилник за дейността на училището;

3. приема училищния учебен план;

4. приема формите на обучение;

5. приема годишния план за дейността на училището;

6. приема учебни планове за индивидуална форма на обучение;

7. приема мерки за повишаване качеството на образованието;

8. приема програма за превенция на ранното напускане на училище;

9. приема програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи;

10. предлага на директора разкриване на занимания по интереси;

11. прави предложения на директора за награждаване на ученици и за налагане на съответните санкции в предвидените в  случаи;

12. определя училищни символи и ритуали и други отличителни знаци;

13. определя ученически униформи;

14. участва със свои представители в създаването и приемането на етичен кодекс на училищната общност;

15. запознава се с бюджета на училището както и с отчетите за неговото изпълнение;

16. периодично, най-малко три пъти през една учебна година, проследява и обсъжда нивото на усвояване на компетентности от учениците и предлага съвместни мерки между учителите с цел подобряване на образователните резултати.

ГЛАВА ДЕВЕТА

ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

Чл. 117. (1) С цел създаване на условия за активнa и демократично функциониращa общност към училището се създава обществен съвет.

(2) Общественият съвет е орган за подпомагане на развитието на

училището и за граждански контрол на управлението му.

Чл. 118 (1) Общественият съвет се състои от нечетен брой членове и включва един представител на финансиращия орган, най-малко трима представители на родителите на ученици от училището и представител на работодателите.

(2) Представителите на родителите се излъчват от събрание на родителите, свикано от директора на училището. На събранието се определя броят на представителите на родителите и се избират и резервни членове на обществения съвет.

(3) Представителите на работодателите се определят от областния управител по предложение на представителните организации на работодателите.

(4) Председателят на обществения съвет се избира от членовете му.

(5) Членовете на обществения съвет се определят за срок не по-дълъг от три години.

Чл. 119. (1) Общественият съвет се свиква на заседание най-малко 4 пъти годишно, като задължително провежда заседание в началото на учебната година.

(2) С право на съвещателен глас в работата на обществения съвет на училището участват поне трима представители на ученическото самоуправление.

(3) С право на съвещателен глас в работата на обществения съвет на училището участва и представител на настоятелството.

(4) В заседанията на обществения съвет могат да бъдат канени и служители на институцията, на регионалното управление на образованието, експерти, на работодателите, на синдикатите, на юридическите лица с нестопанска цел и други заинтересовани лица.

Чл. 120. (1) Общественият съвет в  училището:

1. одобрява стратегията за развитие на училището и приема ежегодния отчет на директора за изпълнението й;

2. участва в работата на педагогическия съвет при обсъждането на програмите по чл. 91, ал. 1, т. 8 и 9 и при обсъждане на избора на ученически униформи;

3. предлага политики и мерки за подобряване качеството на образователния процес въз основа на резултатите от самооценката на институцията, външното оценяване – за училищата, и инспектирането на училището;

4. дава становище за разпределението на бюджета по дейности и размера на

капиталовите разходи, както и за отчета за изпълнението му;

5. съгласува предложението на директора за разпределение на средствата от

установеното към края на предходната година превишение на постъпленията над

плащанията по бюджета на училището или детската градина;

6. съгласува училищния учебен план;

7. участва с представители в комисиите за атестиране на директорите при условията и по реда на държавния образователен стандарт за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти;

8. сигнализира компетентните органи, когато при осъществяване на дейността си констатира нарушения на нормативните актове;

9. участва в създаването и приемането на етичен кодекс на училищната общност.

(2) При неодобрение от обществения съвет на актовете по ал. 1, т. 1 и 6 те се връщат с мотиви за повторно разглеждане от педагогическия съвет. При повторното им разглеждане педагогическият съвет се произнася по мотивите и взема окончателно решение.

Чл. 121. Условията и редът за създаването, устройството и дейността на обществения съвет се уреждат с правилник, издаден от министъра на образованието и науката.

ГЛАВА ДЕСЕТА

УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО

Чл. 122. (1) Управление на качеството е непрекъснат процес на организационно развитие, основан на анализиране, планиране, изпълнение на дейностите, оценяване и внасяне на подобрения в работата на училището.

(2) Анализирането, планирането, изпълнението на дейностите и внасянето на подобрения в работата на училището се извършват при условия и по ред, определени с държавния образователен стандарт за управлението на качеството в институциите.

(3) Оценяването се извършва чрез самооценяване и инспектиране.

(4) Самооценяването се извършва при условия и по ред, определени с държавния образователен стандарт за управлението на качеството в институциите.

Чл.123. Самооценяването е насочено към изготвяне на вътрешна оценка на

качеството на предоставяното образование чрез дейности, процедури и критерии,

определени от детската градина или училището.

           Чл.124. В училище функционира Вътрешна система за осигуряване на качество на професионалното образование и обучение при следните Правила за прилагането и:

(1)  Правомощия на участниците във вътрешната система за осигуряване на качеството:

-Директорът – организира, контролира и отговаря за цялостната дейност за функционирането на вътрешната система за осигуряване на качеството; разработва политиката и целите по осигуряване на качеството; определя отговорника по качеството, определя състава на комисията по самооценяването; утвърждава годишен план-график за провеждане на дейностите по самооценяване; утвърждава процедурите по критериите и инструментариума към тях за провеждане на дейностите по самооценяването; утвърждава коригиращи мерки и дейности за следващия период на измерване на качеството въз основа на годишния доклад за резултатите от проведеното самооценяване; провежда мониторинг на дейностите по осигуряване на качеството; представя годишния доклад за резултатите от проведеното самооценяване на регионалния инспекторат по образованието; организира обучение на персонала за осигуряване на качеството в училището.

            -Педагогическият съвет – приема политиката и целите по осигуряване на качеството; правилата за прилагане на вътрешната система за осигуряване на качеството и актуализацията им като част от правилника за дейността на училището; годишния план-график за провеждане на дейностите по самооценяване; годишния доклад за резултатите от проведеното самооценяване.

            -Отговорникът по качеството отговаря за функционирането на вътрешната система за осигуряване на качеството, като организира и контролира работата на комисията по самооценяване; изготвя годишен доклад за резултатите от проведеното самооценяване, предлага коригиращи мерки за изпълнението на годишния план-график за провеждане на дейностите по самооценяването и организира и координира изпълнението им.

(2)  Ред за организиране и провеждане на самооценяването

       Самооценяването се извършва за всяка учебна година от комисия, определена от директора по критерии и показатели, определени в Наредба №2/08.09.2015г. за осигуряване на качеството на професионалното образование и обучение, по следния времеви график:

– До 5 септември преди началото на всяка учебна година директорът определя състава на комисията за провеждане на самооценяването и отговорник по качеството;

– До 30 септември комисията изготвя годишен план-график за провеждане на дейностите по самооценяването, който се приема от педагогическия съвет и утвърждава от директора;

– Отговорникът по качеството изготвя годишен доклад за резултатите от проведеното самооценяване в срок до 30 август, който се приема от педагогическия съвет в срок до 30 септември;

– Директорът утвърждава коригиращи мерки и дейности за следващия период на измерване на качеството въз основа на годишния доклад за резултатите от проведено самооценяване, в срок до 30 септември;

– Директорът представя годишния доклад в регионалното управление на образованието в срок до 15 октомври на всяка година.

(3) Процедури за провеждане на самооценяването – всеки критерий се разработва процедура, която съдържа предмет и цел; инструментариум; описание на технологията на провеждане; вида на доказателствения материал; начините за обработване на доказателствения материал; режима на съхранение и защита на информацията.

(4)  ред и начин за съхранение на доказателствените материали за проведеното самооценяване – всички документи, свързани със самооценяването за дадената учебна година се съхраняват от отговорника по качеството, след което се предават в архива на училището за срок на съхранение 3 години.

(5) взаимодействие на училището със социалните партньори и другите заинтересовани страни за осигуряване на качеството

      – в срок до 30 август на всяка година училището актуализира сключените договори с фирмите-партньори за провеждане на учебна и производствена практика в реална работна среда.

           – За всяка изпитна сесия на държавните изпити за придобиване на професионална     квалификация се отправя покана до социалните и бизнес партньори за участие в комисиите за провеждането им.

        (6) начин за информиране на обществеността за получените резултати от проведеното самооценяване

         – В срок до 30 септември на всяка учебна година на сайта на училището се публикува годишния доклад за резултатите от самооценяването за предходната учебна година.

ГЛАВА ЕДИНАДЕСЕТА

ФИНАНСИРАНЕ И ИМУЩЕСТВО

          Чл.125. Дейностите в ПГ се финансират от държавния бюджет, европейски фондове и програми и други източници.

          Чл.126. (1) ПГ прилага система на делегиран бюджет, която дава право на директора на училището:

1. на второстепенен ръзпоредител с бюджет;

2. да извършва компенсирани промени по плана на приходите и разходите;

3. да се разпорежда със средствата на училището;

4. да определя числеността на персонала, индивидуалните възнаграждения, преподавателската натовареност и броя на групите и паралелките, както и броя на учениците в тях, съобразно утвърдения бюджет на училището и нормите, определени в подзаконовите нормативни актове, като осигурява прилагането на учебните планове;

(2) Първостепенните разпоредители с бюджет делегират права на директора да реализира     собствени  приходи, които могат да бъдат от:

1. наем на недвижими имоти и движими вещи;

2. права на интелектуална соственост;

3. реализация на продукция и услуги от практическо обучение;

4. дарения и завещания;

5. други приходи, определени с нормативен акт.

              Чл.127. (1) Училището събира такси за:

1. валидиране на компетентности, придобити чрез неформално обучение и информално учене, включваща разходите за проверка на внесените документи и за провеждане на изпитването;

2. провеждане на курсове за признаване на професионална квалификация, включваща разходите за обучение и провеждане на изпитването.

(2) Приходите от таксите постъпват в приход на бюджета на училището.

(3) Таксите не се събират когато дейностите се финансират със средства от национални и международни програми и проекти

Чл.128. (1) Училището публикува на интернет страницата си утвърдения бюджет и тримесечни отчети за изпълнението му.

(2) Директорът на училището представя на обществения съвет и пред общото събрание на работниците и служителите тримесечни отчети за изпълнението на бюджета на училището в срок до края на месеца, следващ съответното тримесечие.