Ученици от 11а клас  с голям интерес  участват в  клуб  „Дигитален свят“ с р-л инж.Ем.Лицова, реализиран с проект Образование за утрешния ден,  BG05M2OP001-2.012-0001,  финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г. Те научиха повече подробности  за  вътрешната архитектура на компютъра – работата на оперативната памет, сложните задачи на  процесора и бройните системи, с които работи, как се  обменят  данните в компютъра  и  между отделните устройства.

 

 

rbt