Производство на хляб, хлебни и сладкарски изделия

Професия 541010 Техник – технолог в хранително – вкусовата промишленост

Специалност:

5410102 Производство на хляб, хлебни и сладкарски изделия – III степен на професионална квалификация;

Тази специалност е с дългогодишни традиции в СГХСТ. Обучението се осъществява по осъвременени учебни планове и програми, адаптирани към европейските образователни изисквания и тенденциите на трудовия пазар в бранша. Предоставя възможност за овладяване на занаят, прилагане на творчество и формиране на умения за стартиране на собствен бизнес.

Учебният процес е фокусиран не само върху натрупване на знания и умения по технология за производство на различни видове хляб, закуски и сладкарски изделия, но и запознаване с новостите в техниката, автоматизацията на производството, икономика, управление на бизнес. Производството на хлебни и сладкарски изделия в последните години търпи динамични промени и развитие в посока на търсене на баланс между полезното и красивото, засилване дела на диетичните и здравословни храни, привеждане на производството съобразно екологичните норми, прилагане принципите на устойчивост. Учебният план е разработен в съответствие с тези тенденции, което прави завършващите специалността подготвени за работа в модерни, проспериращи и социално отговорни фирми и компании. Те стъпват върху стабилна технологична и техническа подготовка, която им дава увереност да надграждат наученото в бъдеще, да усвояват с лекота иновативни технологии и техника, да развиват креативността си, да се утвърждават като добри технолози и ръководители на екипи.