О Б Я В А

 

На основание заповед на директора на Софийска гимназия по хлебни и сладкарски технологии чл.16, ал.2, във връзка с чл.19, ал.1 от Закона за държавната собственост и чл.13, ал.2 и ал.5 и чл.43 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост

 

Софийска гимназия по хлебни и сладкарски технологии организира търг с тайно наддаване за определяне на наемател на 2 кв.м., част от недвижим имот – публична държавна собственост за поставяне на: 

 • 1 бр. Автомат за топли напитки
 • 1 бр.Вендинг автомат за продажба на пакетирани храни и напитки

 

 • Начална тръжна цена 98 лв. (деветдесет и осем лева) 
 • Депозит за участие в търга:  100,00 лв. (сто лева)
 • Срок за отдаване под наем: 3 /три/  години
 • Наемателят приема да използва частта от имота предмет на договора, за осъществяване на продажба на пакетирани храни, безалкохолни напитки и прясно изцеден портокалов сок. като съобрази дейността си с Наредба  №37/21.07.2009г. на министъра на здравеопазването за здравословното хранене на учениците и Наредба №2/20.01.2021г. на министъра на земеделието, храните и горите, за специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните, предлагани в детските заведения, училищните столове и обектите за търговия на дребно на територията на училищата и на детските заведения, както и към храни, предлагани при организирани мероприятия за деца и ученици.

 

Наемната цена по настоящия договор подлежи ежегодно на актуализация с инфлационния индекс на потребителските цени (средногодишен ИПЦ предходна година), публикуван от Националния статистически институт, за която се подписва допълнително споразумение към договора за наем. 

 

 • Работно време: всеки ден  от  7:30  часа  до  17:30 часа
 • Депозитът се внася по сметката на Софийска гимназия по хлебни и сладкарски технологии, при банка БАНКА ДСК ЕАД, IBAN: BG18STSA93003104043901, BIC: STSABGSF
 • Депозитната вноска на спечелилия участник не се възстановява, а остава като гаранция до приключването на наемните отношения.

 

 • Разходите за електроенергия и вода се заплащат отделно.
 • Такса смет, в размер на  50лв. (петдесет лева) годишно се заплаща отделно.
 • Наемателят поставя за своя сметка контролен електромер и водомер, които служат за отчитане на консумираните ел. енергия и разход на вода. Сметката за консумативите се заплаща за предходен месец от наемателя след издадена фактура до 15-то число на месеца.

 

 • За периода от 01.07 до 01.09 на всяка календарна година наемателят ще заплаща 50% от наемната цена.
 • Всички налагащи се основни и текущи ремонти на наетия имот следва да се извършват от наемателя.

 

 • Оглед на мястото, на което ще бъдат разположени 1 бр. автомат за топли напитки, 1 бр. автомати за пакетирани изделия – предмет на търга, може да бъде извършен от кандидат-участниците в него, от 10.11.2023 г.  до 14.11.2023 г., между 14:00 часа и 16:00 часа всеки работен ден.

 

 • Крайният срок за подаване на заявленията за участие в канцеларията на училището,гр. София, ул.Суходолска 12, съгласно изискванията в тръжната документация е 20.11.2023 г. до 16.00 часа.

 

 • Търгът за отдаване под наем на имота, подробно описан в т.1 от настоящата заповед, да бъде проведен на 24.11.2023 г. от 10:00 часа.

 

ДИРЕКТОР: …………………

                     /Р.Гигова/