Център за професионално обучение „Задруга“

Към Софийска гимназия по хлебни и сладкарски технологии функционира ЦПО „Задруга“, лицензиран от Националната агенция за професионално обучение и образование.

Центърът е сертифициран да организира и провежда обучения за придобиване на професионална квалификация.

Свидетелство за професионална квалификация

Теория и практика

70 годишна история

 

 Стартиращи курсове 

 

Нашите курсове

Професия: 541010 Техник - технолог в хранително - вкусовата промишленост

Специалност: 5410102 Производство на хляб, хлебни и сладкарски изделия – III СПК

Професия: 341020 Продавач - консултант

Специалност: 3410201 Продавач – консултант – II СПК

346 Секретарски и административни офис дейности

Професия: 811030 Камериер

Професия: 811030 Камериер

Професия: 811070 Готвач

Специалност: 8110701 Производство на кулинарни изделия и напитки – II СПК

Професия: 811090 Работник в заведенията за хранене и развлечения

Специалности:

8110901 Работник в производството на кулинарни изделия в заведенията за хранене и развлечения – I СПК

8110902 Работник в обслужване на заведения за хранене и развлечения – I СПК

Професия: 541030 Хлебар - сладкар

Специалности:

5410301 Производство на хляб и хлебни изделия – II СПК

5410302 Производство на сладкарски изделия – II СПК

5410303 Декорация на сладкарски изделия – II СПК

Професия: 346020 Офис - секретар

Специалност: 3460201 Административно обслужване – II СПК

Професия: 811060 Ресторантьор

Специалности:

8110602 Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения – III СПК

8110603 Кетъринг – III СПК

Професия: 812040 Аниматор в туризма

Специалност: 8120402 Туристическа анимация – III СПК

Професия: 11080 Сервитьор-барман

Специалност: 8110801 Обслужване на заведения в обществено хранене – II СПК

Запиши се за курс сега и промени живота си!

 

 

Защо да се запиша за курс?

Z

Всеки един от специализираните курсове може да отвори допълнителна врата за успешна професионална реализация на трудовия пазар. Динамично променящият се пазар на труда и спецификата на европейската икономика изискват работната сила постоянно да се адаптира към промените чрез усъвършенстване и надграждане на квалификацията. Професионалното образование и обучение е необходимо за всеки, стремящ се към придобиване на нови знания, умения и компетенции.

 

За кого са подходящи нашите обучения ?

Z

Учащи се, наскоро завършили или отпаднали от образователната система лица над 16 г., на които предстои да направят избор за кариерно развитие

Z

Заети лица – желаещи да запазят съществуващото работно място, но с повишени възможности за кариерно развитие или да поемат по нов път чрез стартиране на собствен бизнес

Z

Безработни лица – търсещи нови възможности за реализация на пазара на труда.

 

На какви изисквания трябва да отговарят курсистите, за да се запишат ?

Z

Удостоверение за завършен 1-ви гимназиален етап или диплома входящо минимално образователно равнище – завършен 10-ти клас /доказва за средно образование/.

Z

здравословно състояние, позволяващо работа с храни /удостоверява се с медицинско свидетелство/.

 

В каква форма се провеждат обученията ?

Z

Курсовете се провеждат в дневна форма, като част от теоретичните занятия могат да се провеждат дистанционно.

 

Какви могат да бъдат курсовете ?

Z

Обучението може да бъде групово /до 8-10 курсисти в група/ или индивидуално и се осъществява по програми, покриващи изискванията на държавните образователни стандарти за съответната специалност.

 

Къде се провеждат обученията ?

Z

Практическите занятия се провеждат в учебните работилници в сградата на гимназията с преподаватели от училището.

Z

София 1337, Ул. Суходолска 12

 

Кой води обученията ?

Z

Висококвалифицирани преподаватели, с богат опит както в реалното производство, така и като педагози, прилагат съвременните образователни технологии, непрекъснато актуализират учебното съдържание и внедряват в работата си иновативни технологии и техники.

 

Какво ще получа след успешно завършен курс ?

Z

Съгласно Закона за професионалното образование и обучение и Наредба №8 от 2016 г. за информацията и документите в системата на предучилищното и училищно образование в края на всеки курс се полагат държавни изпити по теория и практика и успешно положилите ги курсисти получават Свидетелство за професионална квалификация, ном. № 3- 54, а при обучение по част от професията се полагат изпити по теория и практика и се издава Удостоверение за професионално обучение, ном. № 3-37.

 

Защо да избера ЦПО „Задруга“ ?

Z

Съвременният свят изисква постоянно повишаване качеството, мобилността и адаптивността на работната сила. Ние предлагаме обучение с висока добавена стойност, ориентирано към съвременни европейски модели на преподаване и добри образователни практики. В учебния процес се прилагат новаторски подходи и иновативни методи, чрез които се придобиват актуални знания и се формират полезни практически умения, ключови компетентности и нагласи за творчески подход към професията с оглед оптимизиране на пригодността за заетост.

 

Кои сме ние ?

СГХСТ е иновативно училище със 70-годишна история. Подготвя кадри за нуждите на хранителната индустрия. Разполага с реновирана сграда, модерни кабинети с интерактивни дисплеи, презентационна зала и 4 учебни работилници, оборудвани със съвременна техника и инструменти.