Производство на сладкарски изделия

Професия 541030 Хлебар – сладкар

Специалност:

5410302 Производство на сладкарски изделия – II степен на професионална квалификация;

Основна цел на обучението по специалността е формирането на задълбочени знания, професионални умения и подходящи личностни качества, гарантиращи ефективно упражняване на професията и успешна реализация на трудовия пазар.

Учениците изучават суровините и материалите за производство на различни видове сладкарски изделия, технологията за производство, необходимите машини, пособия и инструменти, художествената декорация на готовите продукти. Получават необходимата практическа подготовка за изработване на различни сладкарски изделия, както и умения сами да комбинират полуфабрикати и да създават нови, собствени продукти, творчески прилагайки наученото, съобразно естетическите и технологични изисквания.

Допълнителен позитив в подготовката е овладяване на базови знания за производство на хляб и хлебни изделия, което им позволява да работят не само като сладкари, но и във фирми, специализирани в хлебопроизводството.